ธ.ก.ส. ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจ

0
316

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยให้แก่ผู้ขอรับทุนนำไปดำเนินการวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตร ชนบท และ ธ.ก.ส. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส. และเพื่อสนับสนุนทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้ขอรับทุนนำไปดำเนินการเพื่อการพัฒนาธุรกิจของตนเอง ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตร ชนบท สังคม และ ธ.ก.ส. รายละเอียดทุนมีดังนี้

ประเภทของทุน
ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุนทุน 2 ประเภท ได้แก่

 1. ทุนการวิจัย
 2. ทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจ

งบประมาณ

 • ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการวิจัย

 1. เป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการรับทุนวิจัยโครงการที่เสนอ ธ.ก.ส. จากแหล่งทุนอื่นๆ
 2. มีสัญชาติไทย
 3. มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ ธ.ก.ส. ในผลสำเร็จของงานวิจัย
 4. สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยให้ดำเนินการได้ตามแผนการวิจัยตามข้อเสนอโครงการวิจัย
 5. ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการที่เคยได้รับทุนและสิ้นสุดเวลาไปแล้ว ทั้งจาก ธ.ก.ส. และแหล่งทุนอื่น
 6. เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัย

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจ

 1. เป็นผู้ที่มีความรู้/ประสบการณ์ด้านการเกษตร หรือเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรในส่วนที่จะประกอบการดีพอสมควร
 2. มีสัญชาติไทย
 3. มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการดำเนินงานได้ตามแผนงานในโครงการ
 4. ไม่เป็นผู้ที่เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขของการรับทุนสนับสนุน ในโครงการที่เคยรับทุน และได้สิ้นสุดเวลาไปแล้ว ทั้งจาก ธ.ก.ส. และแหล่งทุนอื่น
 5. เป็นผู้ที่มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ

ข้อมูลทุน
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทาง ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. จึงกำหนดกรอบวิจัยสำหรับทุนการวิจัยไว้ ดังนี้

 1. การวิจัยเพื่อลดผลกระทบโลกร้อน (Global Warming) ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
 2. การวิจัยด้านโซ่อุปทาน (Supply Chain) โซ่คุณค่า (Value Chain) การจัดการด้านผลผลิต การตลาดและโลจิสติกส์ ทั้งนี้จะเน้นด้านนวัตกรรมเชิงธุรกิจหรือการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรและการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานทรัพยากรของประเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. การวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร และพลังงานทดแทน
 4. การศึกษาผลกระทบ และ/หรือ แนวทางการเตรียมความพร้อมในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรไทยรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 5. การวิจัยเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาการบริการทางด้านการเงินของลูกค้า ธ.ก.ส.

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นโครงการที่มีการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีการดำเนินการส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการที่ต้องปฎิบัติในห้องทดลองปฎิบัติการ (Laboratory) ยกเว้น เป็นการปฏิบัติการด้านกลไกและเครื่องจักรกล

การรับสมัครขอรับทุน
ผู้สนใจสมัครขอรับทุนฯ โปรดยื่นข้อเสนอโครงการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กำหนด ส่งไปที่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. อาคาร ธ.ก.ส. นางเลิ้ง 469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โดยยื่นข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2556 และถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก

การประกาศผลการตัดสิน
ประกาศผลการพิจารณารายชื่อผู้ได้รับทุน ผ่านทางบันทึกเวียนแจ้งทุกฝ่ายกิจการสาขาภาค เว็บไซต์ธนาคาร เว็บไซต์แผ่นดินทอง และสถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยจัดให้มีพิธีการมอบทุนภายในเดือนธันวาคม 2556 ทั้งนี้ ให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

การติดต่อ
ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. 469 ถ.นครสวรรค์แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2280-0180 ต่อ 2947 ในเวลาทำการ 8.30-16.30 น. เว็บไซต์: