8:17 PM - วันศุกร์ 18 เมษายน 2014

มศว. รับตรงเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

หมวด: ทุนการศึกษา | เขียนโดย:

มศว. รับตรงเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบดังต่อไปนี้

คณะที่เปิดสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 25 คน

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 35 คน

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวน 35 คน
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม จำนวน 20 คน
- วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 15 คน

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 67 คน
- สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 48 คน
- สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 19 คน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 78 คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ จำนวน 50+10 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ จำนวน 28+2 คน

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 28 คน
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 คน
- สาขาวิชาสถิติ จำนวน 21 คน
- สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 56 คน
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวน 39 คน
- สาขาวิชาเคมี จำนวน 63 คน
- สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 44 คน
- สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 46 คน

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 28 คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี จำนวน 21 คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา จำนวน 21 คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ จำนวน 21 คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 21 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 10+20+5 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* จำนวน 30+30+30 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า** จำนวน 30+10+10 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 10+10+10 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 10+5+5 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวน 20+5+5 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10+5+5 คน

คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา จำนวน 40 คน
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 80 คน

คณะพลศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ จำนวน 70 คน

คณะพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
- สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 100 คน

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 20 คน

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา จำนวน 40 คน
- สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก จำนวน 20 คน
- สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จำนวน 30 คน
- สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จำนวน 25 คน
- สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี วิชาเอกภาษาเขมร และ วิชาเอกภาษาเวียดนาม จำนวน 45 คน
- สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน และวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 30 คน
- สาขาวิชาภาษาไทย วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย และ วิชาเอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน จำนวน 30 คน

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 20 คน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 69 คน
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง จำนวน 108 คน
- สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ จำนวน 118 คน
- สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล จำนวน 25 คน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
- สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรศึกษา วิชาเอก ทัศนศิลปศึกษา วิชาเอกดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) วิชาเอกดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) วิชาเอกนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงศึกษา จำนวน 82 คน

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
- สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 30 คน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 40 คน
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง จำนวน 20 คน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จำนวน 50 คน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ และ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จำนวน 60 คน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการเงิน วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 45 คน
วิชาเอกการตลาด จำนวน 45 คน
วิชาเอกการเงิน จำนวน 45 คน
วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 45 คน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 45 คน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
- สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 30 คน

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 60 คน

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวน 150 คน
- สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร จำนวน 135 คน
- สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล จำนวน 90 คน

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก/แขนงวิชา ที่เปิดรับโดยสอบผ่านระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2556

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรที่เปิดรับโดยสอบผ่านสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจำปีการศึกษา 2556

สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละเอียดที่ http://dorm.swu.ac.th/

การสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เนต ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

http://admission.swu.ac.th เตื่อน ระบบการรับสมัครรองรับเฉพาะ Web Browser IE เท่านั้น

กำหนดการ

 • รับสมัคร 21 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2555
 • ดูผังสนามสอบ อาคารสอบ 7 กันยายน 2555
 • สอบภาคปฏิบัติ 15 กันยายน 2555
 • สอบข้อเขียน 22 – 23 กันยายน 2555
 • ประกาศผลสอบขั้นที่ 1 21 พฤศจิกายน 2555
 • ประกาศสถานที่และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบทัศนคติทางวิชาชีพ/สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ 28 พฤศจิกายน 2555
 • สอบทัศนคติทางวิชาชีพ/สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ 1 – 2 ธันวาคม 2555
 • ประกาศผลสอบขั้นที่ 2 26 ธันวาคม 2555
 • รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 7 มกราคม 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ http://admission.swu.ac.th/data/news/2555/550051.pdf

แหล่งที่มา: dorm.swu.ac.th

ผลการค้นหา :

ธุรกิจระหว่างประเทศ มศว (86),มศว รับตรง 2556 (79),ม ศว บัญชี สอบ ตรง องครักษ์ (50),รับตรงมศว 2556 (32),สอบเข้าไปรษณีย์ไทย 2556 (31),รับตรง มศว 2556 (29)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: