มศว. รับตรงเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

0
714

มศว. รับตรงเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบดังต่อไปนี้

คณะที่เปิดสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 25 คน

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 35 คน

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวน 35 คน
– วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม จำนวน 20 คน
– วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 15 คน

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 67 คน
– สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 48 คน
– สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 19 คน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 78 คน
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ จำนวน 50+10 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ จำนวน 28+2 คน

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 28 คน
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 คน
– สาขาวิชาสถิติ จำนวน 21 คน
– สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 56 คน
– สาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวน 39 คน
– สาขาวิชาเคมี จำนวน 63 คน
– สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 50 คน
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 44 คน
– สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 46 คน

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
– สาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 28 คน
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี จำนวน 21 คน
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา จำนวน 21 คน
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ จำนวน 21 คน
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 21 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 10+20+5 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* จำนวน 30+30+30 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า** จำนวน 30+10+10 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 10+10+10 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 10+5+5 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวน 20+5+5 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10+5+5 คน

คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา จำนวน 40 คน
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 80 คน

คณะพลศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ จำนวน 70 คน

คณะพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
– สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 100 คน

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 20 คน

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา จำนวน 40 คน
– สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก จำนวน 20 คน
– สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จำนวน 30 คน
– สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ จำนวน 50 คน
– สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จำนวน 25 คน
– สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี วิชาเอกภาษาเขมร และ วิชาเอกภาษาเวียดนาม จำนวน 45 คน
– สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน และวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 30 คน
– สาขาวิชาภาษาไทย วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย และ วิชาเอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน จำนวน 30 คน

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
– สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 20 คน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 69 คน
– สาขาวิชาศิลปะการแสดง จำนวน 108 คน
– สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ จำนวน 118 คน
– สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล จำนวน 25 คน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
– สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรศึกษา วิชาเอก ทัศนศิลปศึกษา วิชาเอกดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) วิชาเอกดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) วิชาเอกนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงศึกษา จำนวน 82 คน

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
– สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 30 คน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 40 คน
– สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง จำนวน 20 คน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จำนวน 50 คน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ และ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จำนวน 60 คน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการเงิน วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 45 คน
วิชาเอกการตลาด จำนวน 45 คน
วิชาเอกการเงิน จำนวน 45 คน
วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 45 คน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 45 คน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
– สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 30 คน

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 60 คน

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวน 150 คน
– สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร จำนวน 135 คน
– สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล จำนวน 90 คน

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก/แขนงวิชา ที่เปิดรับโดยสอบผ่านระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2556

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรที่เปิดรับโดยสอบผ่านสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจำปีการศึกษา 2556

สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละเอียดที่

การสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เนต ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

เตื่อน ระบบการรับสมัครรองรับเฉพาะ Web Browser IE เท่านั้น

กำหนดการ

 • รับสมัคร 21 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2555
 • ดูผังสนามสอบ อาคารสอบ 7 กันยายน 2555
 • สอบภาคปฏิบัติ 15 กันยายน 2555
 • สอบข้อเขียน 22 – 23 กันยายน 2555
 • ประกาศผลสอบขั้นที่ 1 21 พฤศจิกายน 2555
 • ประกาศสถานที่และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบทัศนคติทางวิชาชีพ/สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ 28 พฤศจิกายน 2555
 • สอบทัศนคติทางวิชาชีพ/สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ 1 – 2 ธันวาคม 2555
 • ประกาศผลสอบขั้นที่ 2 26 ธันวาคม 2555
 • รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 7 มกราคม 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้

แหล่งที่มา: dorm.swu.ac.th