มศว. รับตรงเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 | BKKPARTTIME.COM เว็บไซต์หางาน สมัครงาน หางาน part time หางานราชการ
3:05 PM - วันอาทิตย์ 21 กันยายน 2014

มศว. รับตรงเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

หมวด: ทุนการศึกษา | เขียนโดย:

มศว. รับตรงเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบดังต่อไปนี้

คณะที่เปิดสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 25 คน

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 35 คน

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวน 35 คน
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม จำนวน 20 คน
- วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 15 คน

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 67 คน
- สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 48 คน
- สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 19 คน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 78 คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ จำนวน 50+10 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ จำนวน 28+2 คน

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 28 คน
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 คน
- สาขาวิชาสถิติ จำนวน 21 คน
- สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 56 คน
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวน 39 คน
- สาขาวิชาเคมี จำนวน 63 คน
- สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 44 คน
- สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 46 คน

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 28 คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี จำนวน 21 คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา จำนวน 21 คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ จำนวน 21 คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 21 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 10+20+5 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* จำนวน 30+30+30 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า** จำนวน 30+10+10 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 10+10+10 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 10+5+5 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวน 20+5+5 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10+5+5 คน

คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา จำนวน 40 คน
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 80 คน

คณะพลศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ จำนวน 70 คน

คณะพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
- สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 100 คน

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 20 คน

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา จำนวน 40 คน
- สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก จำนวน 20 คน
- สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จำนวน 30 คน
- สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จำนวน 25 คน
- สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี วิชาเอกภาษาเขมร และ วิชาเอกภาษาเวียดนาม จำนวน 45 คน
- สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน และวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 30 คน
- สาขาวิชาภาษาไทย วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย และ วิชาเอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน จำนวน 30 คน

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 20 คน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 69 คน
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง จำนวน 108 คน
- สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ จำนวน 118 คน
- สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล จำนวน 25 คน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
- สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรศึกษา วิชาเอก ทัศนศิลปศึกษา วิชาเอกดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) วิชาเอกดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) วิชาเอกนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงศึกษา จำนวน 82 คน

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
- สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 30 คน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 40 คน
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง จำนวน 20 คน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จำนวน 50 คน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ และ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จำนวน 60 คน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการเงิน วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 45 คน
วิชาเอกการตลาด จำนวน 45 คน
วิชาเอกการเงิน จำนวน 45 คน
วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 45 คน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 45 คน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
- สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 30 คน

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 60 คน

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวน 150 คน
- สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร จำนวน 135 คน
- สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล จำนวน 90 คน

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก/แขนงวิชา ที่เปิดรับโดยสอบผ่านระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2556

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรที่เปิดรับโดยสอบผ่านสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจำปีการศึกษา 2556

สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละเอียดที่ http://dorm.swu.ac.th/

การสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เนต ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

http://admission.swu.ac.th เตื่อน ระบบการรับสมัครรองรับเฉพาะ Web Browser IE เท่านั้น

กำหนดการ

 • รับสมัคร 21 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2555
 • ดูผังสนามสอบ อาคารสอบ 7 กันยายน 2555
 • สอบภาคปฏิบัติ 15 กันยายน 2555
 • สอบข้อเขียน 22 – 23 กันยายน 2555
 • ประกาศผลสอบขั้นที่ 1 21 พฤศจิกายน 2555
 • ประกาศสถานที่และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบทัศนคติทางวิชาชีพ/สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ 28 พฤศจิกายน 2555
 • สอบทัศนคติทางวิชาชีพ/สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ 1 – 2 ธันวาคม 2555
 • ประกาศผลสอบขั้นที่ 2 26 ธันวาคม 2555
 • รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 7 มกราคม 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ http://admission.swu.ac.th/data/news/2555/550051.pdf

แหล่งที่มา: dorm.swu.ac.th

ผลการค้นหา :

ธุรกิจระหว่างประเทศ มศว (86),มศว รับตรง 2556 (79),ม ศว บัญชี สอบ ตรง องครักษ์ (51),รับตรงมศว 2556 (32),สอบเข้าไปรษณีย์ไทย 2556 (31),รับตรง มศว 2556 (29)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม | งานพิมพ์เอกสาร | งานพิเศษ | งานเสริม | งานนอกเวลา | งาน part time ทำที่บ้าน | งานตอนเย็น | งานทำวันหยุด | งานคีย์ข้อมูล | งานพาร์ทไทม์ | งาน part time | งานพิเศษทำเสาร์ อาทิตย์ | คีย์ข้อมูล | หางานทําที่บ้าน | งานไม่จำกัดวุฒิ | งานช่วงปิดเทอม | งานไม่จำกัดอายุ | งานพิเศษทำตอนเย็น | งาน part time กรุงเทพ| งานทำที่บ้าน | งานราชการที่เปิดสอบ | งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน | งาน part time 2557 | งานทำผ่านเน็ต | งานช่วงเย็น | งานทำเสาร์ อาทิตย์| งานพิเศษทำที่บ้าน | งาน part time ทำนอกเวลางาน | งานออนไลน์ | หางานทำช่วงวันหยุด | งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ | งาน part time พิมพ์เอกสาร | งานตอนเย็นหลังเลิกงาน | งานพิเศษทำวันหยุด | งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน | งาน part time เสาร์ อาทิตย์ | งานคีย์เอกสาร | รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: