มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสมัครโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

0
620

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 พร้อมมอบทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท* เพียงยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2556

          เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ (หลักสูตร 4 และ 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษารวมมูลค่าทุนสูงสุด 40,000 บาท* (ภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ซึ่งการเปิดรับสมัครระบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

คณะ-สาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

คณะนิติศาสตร์ รวม 50 คน
– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 50 คน

คณะบริหารธุรกิจ รวม 350 คน
– สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 50 คน
– สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จำนวน 50 คน
– สาขาวิชาการตลาด จำนวน 50 คน
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 50 คน
– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 50 คน
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 50 คน

คณะบัญชี รวม 50 คน
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 50 คน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 200 คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– สาขาวิชาคิมพิวเตอร์ จำนวน 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ จำนวน 50 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 50 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 200 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวม 100 คน
หลักสูตรสาถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 50 คน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาการออกแบบภายใน จำนวน 50 คน

คณะดิจิทัลมีเดีย รวม 250 คน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ จำนวน 50 คน
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน จำนวน 50 คน
– สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก จำนวน 50 คน
– สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม จำนวน 50 คน
– สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ จำนวน 50 คน

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รวม 200 คน
– สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จำนวน 50 คน
– สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 50 คน
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ จำนวน 50 คน
– สาขาวิชาธุรกิจการบิน จำนวน 50 คน

คณะนิเทศศาสตร์ รวม 200 คน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาการโฆษณา จำนวน 50 คน
– สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด** จำนวน 50 คน
– สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 50 คน
– สาขาวิชาการออกแบบการสื่อสารออนไลน์** จำนวน 50 คน

วิทยาลัยนานาชาติ (Sripatum International College)
Bachelor of Arts – Internation Business Communication จำนวน 50 คน
Bachelor of Arts – English and Chinese for Business Communication จำนวน 50 คน
Bachelor of Business Administration – International Hospitality Management จำนวน 50 คน

แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เว็บไซต์: www.spu.ac.th