มูลนิธิพูนพลัง ให้ทุนการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา

0
383

มูลนิธิพูนพลัง ให้ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ทุนนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และได้พยายามช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคม มาแล้วในระดับหนึ่ง ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความสนใจ และความถนัด สามารถดำรงชีพอย่างมีความสุขพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้

การสนับสนุน เป็นทุนการศึกษาสำหรับค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามความจำเป็น
ระดับ ปวช. : ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี
ระดับ ปวส. และปริญญาตรี : ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี
** หมายเหตุ อาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้อุปถัมภ์ในบางกรณี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ทุนการศึกษาระดับ ปวช.
  1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ทุนการศึกษา ระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี
  1. กำลังศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ไม่ต่ำกว่า 3.00

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัครทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2556 โดยผู้สมัครขอรับทุนเป็นผู้กรอกเองทั้งหมด
 2. สำเนาผลการเรียน จนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
 3. จดหมายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัคร จากอาจารย์ หรือหัวหน้างานอย่างน้อย 2 คน
 4. สำเนาประกาศนียบัตรหรือเอกสารอื่นๆเพื่อประกอบการพิจารณา ( ประกาศนียบัตรให้เลือกส่งมาเพียง 3 ใบ )

วิธีการสมัคร

 • ให้นักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการสมัครขอรับทุนการศึกษา เป็นผู้ติดต่อโดยตรงมายังมูลนิธิทุกครั้ง
 • ครู อาจารย สามารถช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา โดยการประชาสัมพันธ ข่าวทุนการศึกษา จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน และมีเนื้อหาเพียงพอที่จะใช้ประกอบการพิจารณา
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ส่งใบสมัครมาที่ มูลนิธิพูนพลัง (ทุนการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา)

47/217 หมู่บ้านสิวลีติวานนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2555 (ตามรอยประทับบนหน้าซอง หากรอยประทับไม่ชัดเจนและเอกสารมาถึง มูลนิธิหลังวันที่ 6 ธันวาคม จะไม่ได้รับการพิจารณา) ใบสมัครที่ส่งมาในช่วงเวลาอื่นจะไม่ได้รับการพิจารณา

ขั้นตอนการรับสมัครและพิจารณา

 • 1-30 พฤศจิกายน 2555 รับใบสมัครและเอกสาร
 • ธันวาคม 2555 –มกราคม 2556 พิจารณาเอกสาร (แจ้งผลรอบที่ 1 ทางเว็บไซต ) สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
 • มกราคม – เมษายน 2556 สำรวจสภาพความเป็นอยู่
 • พฤษภาคม 2556 ประกาศผล ทางเว็บไซต์ มูลนิธิพูนพลัง www.poonpalang.org

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.poonpalang.org
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มุทิตา 081-772-2358 หรือ e-mail: poonpalang@yahoo.com

หมายเหตุ

 • สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีสถานภาพไม่ตรงตามกำหนด แต่มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน อาจได้รับการพิจารณาในบางกรณี
 • ผู้ขอทุนต้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อปี
 • ผู้ขอทุนต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ