5:09 PM - วันพุธ 16 เมษายน 2014

โควตารับตรง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รวม 608 คน

หมวด: ทุนการศึกษา | เขียนโดย:

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีนโยบายรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีคณะที่รับเข้าศึกษา 6 คณะ รวมจำนวนรับทั้งสิน 608 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 ธันวาคม 2555

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง จนกระทั้งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในสาขาวิชานั้นๆ
 3. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 4. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ คณะ/สาขาวิชา กำหนด
 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 6. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น

จำนวนการรับเข้าในแต่ละคณะ/สาขาวิชา รวมจำนวนรับทั้งสิน 608 คน

 • คณะเกษตร กำแพงแสน รวม 135 คน
  - เกษตรศาสตร์ จำนวน 100 คน
  - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร จำนวน 10 คน
  - สัตวศาสตร์ จำนวน 15 คน
  - เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร จำนวน 10 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รวม 20 คน
  - สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จำนวน 20 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รวม 174 คน
  - วิศวกรรมเกษตร จำนวน 20 คน
  - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 20 คน
  - วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 30 คน
  - วิศวกรรมโยธา จำนวน 10 คน
  - วิศวกรรมโยธา ชลประทาน จำนวน 25 คน
  - วิศวกรรมการอาหาร จำนวน 35 คน
  - วิศวกรรมอุตสาหกรรม โลจิตสติกส์ จำนวน 34 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวม 136 คน
  - ภาษาอังกฤษ จำนวน 11 คน
  - ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) จำนวน 17 คน
  - บริหารธุรกิจ (การจัดการ) จำนวน 20 คน
  - บริหารธุรกิจ (การจัดการ-ภาคพิเศษ) จำนวน 15 คน
  - บริหารธุรกิจ (การตลาด) จำนวน 20 คน
  - คณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 10 คน
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) จำนวน 5 คน
  - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน 15 คน
  - เคมี (Clearinghouse) จำนวน 10 คน
  - ฟิสิกส์ จำนวน 12 คน
  - จุลชีววิทยา (Clearinghouse) จำนวน 5 คน
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 คน
  - บริหารธุรกิจ (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ) สอบน. จำนวน 20 คน
  - บริหารธุรกิจ (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ภาคปกติ) สอบน. จำนวน 20 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ รวม 37 คน
  - เกษตรและสิ่งแวล้อมศึกษา(4ปี) จำนวน 10 คน
  - การจัดการเรียนรู้ (5ปี) คณิตศาสตร์ศึกษา จำนวน 5 คน
  - พละศึกษาและสุขศึกษา จำนวน 7 คน
  - ภาษาอังกฤษศึกษา จำนวน 7 คน
  - วิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 10 คน
 • คณะประมง รวม 60 คน
  - สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 60 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม Download

กำหนดการสมัคร

แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์: www.ku.ac.th

ผลการค้นหา :

ม เกษตร กําแพงแสน 56 (13),รับตรงม เกษตร กําแพงแสน 57 (13),เกษตร กําแพงแสน 56 (12),เกษตร กําแพงแสน56 (10),เกษตร กําแพงแสน (10),ม เกษตรกําแพงแสน (8)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: