โควตารับตรง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รวม 608 คน

0
1252

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีนโยบายรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีคณะที่รับเข้าศึกษา 6 คณะ รวมจำนวนรับทั้งสิน 608 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 ธันวาคม 2555

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง จนกระทั้งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในสาขาวิชานั้นๆ
 3. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 4. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ คณะ/สาขาวิชา กำหนด
 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 6. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น

จำนวนการรับเข้าในแต่ละคณะ/สาขาวิชา รวมจำนวนรับทั้งสิน 608 คน

 • คณะเกษตร กำแพงแสน รวม 135 คน
  – เกษตรศาสตร์ จำนวน 100 คน
  – เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร จำนวน 10 คน
  – สัตวศาสตร์ จำนวน 15 คน
  – เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร จำนวน 10 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รวม 20 คน
  – สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จำนวน 20 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รวม 174 คน
  – วิศวกรรมเกษตร จำนวน 20 คน
  – วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 20 คน
  – วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 30 คน
  – วิศวกรรมโยธา จำนวน 10 คน
  – วิศวกรรมโยธา ชลประทาน จำนวน 25 คน
  – วิศวกรรมการอาหาร จำนวน 35 คน
  – วิศวกรรมอุตสาหกรรม โลจิตสติกส์ จำนวน 34 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวม 136 คน
  – ภาษาอังกฤษ จำนวน 11 คน
  – ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) จำนวน 17 คน
  – บริหารธุรกิจ (การจัดการ) จำนวน 20 คน
  – บริหารธุรกิจ (การจัดการ-ภาคพิเศษ) จำนวน 15 คน
  – บริหารธุรกิจ (การตลาด) จำนวน 20 คน
  – คณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 10 คน
  – เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) จำนวน 5 คน
  – วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน 15 คน
  – เคมี (Clearinghouse) จำนวน 10 คน
  – ฟิสิกส์ จำนวน 12 คน
  – จุลชีววิทยา (Clearinghouse) จำนวน 5 คน
  – วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 คน
  – บริหารธุรกิจ (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ) สอบน. จำนวน 20 คน
  – บริหารธุรกิจ (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ภาคปกติ) สอบน. จำนวน 20 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ รวม 37 คน
  – เกษตรและสิ่งแวล้อมศึกษา(4ปี) จำนวน 10 คน
  – การจัดการเรียนรู้ (5ปี) คณิตศาสตร์ศึกษา จำนวน 5 คน
  – พละศึกษาและสุขศึกษา จำนวน 7 คน
  – ภาษาอังกฤษศึกษา จำนวน 7 คน
  – วิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 10 คน
 • คณะประมง รวม 60 คน
  – สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 60 คน

กำหนดการสมัคร

แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์: www.ku.ac.th