JSPS ให้ทุนวิจัย RONPAKU (Dissertation Ph. D.) Program 2014

0
353

องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) จัดโครงการทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ให้นักวิจัยของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียและแอฟริกาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ JSPS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยซึ่งมีผลงานวิจัยที่ดี มีคุณภาพและทาสะสมกันมาเป็นจานวนเพียงพอ ให้มีโอกาสได้รับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยการเสนอวิทยานิพนธ์ที่จัดทาขึ้นจากผลงานวิจัยของตนเอง โดยมิต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญาเอกตามปกติ

จำนวนทุน
JSPS มีทุน RONPAKU (Dissertation Ph. D.) Program ให้นักวิจัยจากประเทศต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือฯ ประมาณ 30 ทุน

หลักเกณฑ์ในกำรรับทุนสำหรับนักวิจัยไทย

 • ผู้ได้รับทุนจะต้องทำการวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย ภายใต้คำแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น
 • ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจาก JSPS เฉพาะช่วงระยะเวลาที่เดินทางไปทำการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น
 • ระยะเวลาในการรับทุนไม่เกิน 3 ปี คือตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย
 2. ต้องเป็นนักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยการเสนอวิทยานิพนธ์ที่จัดทำขึ้นจากผลงานวิจัยของตนเอง
 3. ต้องเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพเพียงพอที่จะนำไปจัดทำวิทยานิพนธ์เป็นผลสำเร็จ
 4. ต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งเป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยในประเทศไทยเต็มเวลา หรือเป็นผู้ที่คาดว่าจะได้รับการบรรจุเป็นนักวิจัยในสถาบันดังกล่าว ภายในวันที่ 1 เมษายน 2557
 5. ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายญี่ปุ่นต้องสอนระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ที่นักวิจัยผู้นั้นจะขอรับปริญญา ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นให้การรับรองได้ที่ ภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนต้องติดต่อทาบทามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฝ่ายญี่ปุ่น ก่อนยื่นใบสมัคร)
 6. ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี หรือน้อยกว่า (ณ วันที่ 1 เมษายน 2557)
 7. ต้องไม่เป็นผู้สังกัดหน่วยงานทางการทหาร หรือทำการวิจัยเกี่ยวข้องกับการทหาร

วิธีการสมัครขอรับทุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดวิธีการสมัครขอรับทุน ดังนี้

 • สาขาวิชาการที่รับสมัคร
 • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สาขาเภสัชศาสตร์
 • สาขาเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ Polymer Science
 • สาขาวิทยาศาสตร์การประมง
 • สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • สาขาทันตแพทยศาสตร์
 • สาขาทรัพยากรจุลินทรีย์ (Microbial Resources)
 • สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลชายฝั่ง (Coastal Marine Science) (- ชื่อเดิมสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง (Coastal Oceanography))

กำหนดเวลารับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2556

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่
ภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-2285 ( สายตรง ) และ 0-2561-2445 ต่อ 533
โทรสาร : 0-2561-3049 เว็บไซต์ : www.nrct.go.th