Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / Fulltime / บมจ.ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงานพนักงานประจำตำแหน่ง หลายอัตรา
LINE it!
ธนาคารกรุงไทย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงานพนักงานประจำตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (Krung Thai Bank Limited) เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมกรุงไทย ในตำแหน่งต่างๆ หลายอัตรา ผู้สนใจสมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (Krung Thai Bank Limited)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ธุรกิจปริวรรต
– เจ้าหน้าที่อาวุโส ธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) / วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ (Account Executive) ฝ่ายธุรกิจสหกรณ์และองค์กร
– เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนากระบวนการธุรกรรมทางการเงิน
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ธุรกิจ
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์รายย่อย
– โครงการ Management Trainee for Credit Analyst (MTCA) ปี 2558 สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (Business Center)
– โครงการ Management Trainee for Credit Analyst (MTCA) ปี 2558 สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking)
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรและร้านค้าสมาชิก
– หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สินเชื่อ (AVP Credit Manager) / เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Manager)
– รองผู้จัดการสาขา (ปฏิบัติการ) สาขาคุนหมิง
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
– ทีมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
– ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
– งานทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์
– งานออกแบบและบริหารผลตอบแทน
– งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD (สามารถเดินทางไปต่างจัดหวัดได้)
– ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1,2 (กทม.)
– ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคเหนือ
– ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก
– ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคใต้
– ทีมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS (Team Member / Team Head)
– งาน Branch Effectiveness (ทีมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสาขา)
– ทีมธนบดีธนกิจ(กลยุทธ์ลูกค้า KTB Precious)
– ทีมธนบดีธนกิจ(ที่ปรึกษาการลงทุนลูกค้ารายใหญ่)
– งานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล ทีมผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล
– ทีมบริหารแคมเปญผลิตภัณฑ์และบริการ
– เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารกระบวนการ CRM
– หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสอนุมัติทบทวนต่ออายุวงเงินสินเชื่อ (Credit Controller)
– เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ข้อมูลสินเชื่อ (Data Specialist)
– เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส งานกิจกรรมการตลาด
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายราชการสัมพันธ์ (Relationship Manager)
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (สำนักงานเขตนครราชสีมา) CSC
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (สำนักงานเขตปราจีนบุรี) CSC
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส การตลาดสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (สำนักงานเขตพัทยา) SS
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานวิเคราะห์ธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการเงิน
– งานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจขนาดใหญ่
– เจ้าหน้าที่พัฒนากระบวนการธุรกิจขนาดใหญ่
– เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่
– เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่
– Programmer (C++ / C#)
– งานนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการทางโทรศัพท์ (Outbound) (เฉพาะผู้พิการ)
– ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้

วิธีการคัดเลือก

 1. ทดสอบข้อเขียน
 2. สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 พฤษภาคม 2558

เอกสารสำหรับการรายงานตัว

 1. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ Office Transcript และใบปริญญาบัตร (ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด)
 3. ผู้สมัคร (ชาย) หลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือตำรวจ หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 4. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงพร้อมสำเนา 3 ชุด) และทะเบียบบ้าน (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 6. ทะเบียนสมรส สูติบัตร (บุตร) บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี) (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 7. เอกสารจากโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐบาล และเอกชนเท่านั้น
  – ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจโรคทั่วไป 5 โรค ได้แก่ โรคเรื้อน โรคพิษสุราเรื้อรัง วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการ ฯลฯ
  – ฟิล์มเอ็กซเรย์ปอด ขนาดไม่เล็กกว่าหน้ากระดาษ A4 หรือแผ่น CD
  – ใบรายงานการอ่านฟิล์มของแพทย์รังสีวิทยา
 8. บัญชีออมทรัพย์ บจม.ธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ พร้อมสำเนาหน้าบัญชีออมทรัพย์ ที่ระบุชื่อ-นามสกุลและเลขที่บัญชี (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 9. หลักฐานการผ่านงาน หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆ (ถ้ามี) (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 10. ประกาศนียบัตร และ ใบอนุญาต (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด) ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น
  – ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant)
  – ประกาศนียบัตรรับรองด้านเลตเตอร์ออฟเครดิตรที่มีเอกสารประกอบ (Certified Documentary Credit Specialist – CDCS)
  – ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสากล Certified Public Accountant (CPA)
  – ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล Certified Internal Auditor (CIA)
  – ใบอนุญาตสำหรับประกอบวิชาชีพด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ระดับสากล The Chartered Financial Analyst (CFA)
  – Financial Risk Manager (FRM)
  – ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศสากล Certified Information System Auditor (CISA)
  – ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนักวางแผนทางการเงินระดับสากล Certified Financial Planner (CFP)
  – ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร Tax Auditor (TA)

หมายเหตุ :

 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน
 2. ธนาคารไม่มีการเรียนร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

การติดต่อสอบถาม
งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-2087714-17 เว็บไซต์ : www.ktb.co.th

คลิกเพื่อฝากประวัติการสมัครงาน ธนาคารกรุงไทย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมกรุงไทยเพื่อเติบโตไปด้วยกัน อย่างมั่นคง

About Baifern

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *