บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด รับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา | BKKPARTTIME.COM
8:44 PM - วันพุธ 22 ตุลาคม 2014

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด รับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มสนับสนุนงานของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการด้านการสรรหา และการจัดการด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้กับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในเครือ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ดังนี้

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

1. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ :

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 2. ระดับการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า – ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS.Wordและ MS.Excelได้เป็นอย่างดี
 4. มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. มีทักษะในการสื่อความ ติดต่อประสานงาน
 6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • จัดการงานด้านเอกสารประจำฝ่ายงาน
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบของฝ่ายงาน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผลตอบแทน :

 • ระดับการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า = 9,000 บาท
 • ระดับการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า = 9,500 บาท
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี = 10,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักแจ้งวัฒนะ
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักสีลม
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักเสือป่า

2. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริการ (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ :

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 25ปี ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป และน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.
 2. มีบุคลิกภาพที่ดี และหน้าตาดี
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 4. มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. มีทักษะในการสื่อความ ติดต่อประสานงาน
 6. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสาขาของธนาคาร
 • แนะนำ และประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาลูกค้า กรณีลูกค้าไม่เข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทางธนาคาร

ผลตอบแทน :

 • อัตราเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม

สถานที่ทำงาน :

 • ธนาคารกสิกรไทย ทั่วประเทศ

3. เลขานุการผู้บริหาร (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ :

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 2. ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา GPA.2.30 ขึ้นไป
 3. มีทักษะในการใช้ MS.Officeและ Internet ได้เป็นอย่างดี
 4. มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. มีทักษะในการสื่อความ ติดต่อประสานงาน
 6. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • รับข้อมูลต่างๆ และคัดกรองข้อมูลก่อนเข้าถึงผู้บริหาร
 • จัดตารางเวลาการทำงาน และบันทึกตารางนัดหมายของผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จดบันทึกรายงานการประชุม
 • จัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร

ผลตอบแทน :

 • เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 • กรณีผ่านการทดสอบ TOEFL ที่ระดับคะแนน 550 ขึ้นไป
 • จะได้รับค่าภาษา = 2,000 บาท
 • ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม

สถานที่ทำงาน :

 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักแจ้งวัฒนะ

4. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ :

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร, การจัดการ, สถิติ,
 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์,
 4. บัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. มีทักษะในการใช้ MS.Word, MS.Excelได้เป็นอย่างดี
 6. มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 7. มีทักษะในการสื่อความ ติดต่อประสานงาน
 8. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการขออนุมัติสินเชื่อธุรกิจ SME
 • บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร
 • ตรวจสอบเครดิตบูโร ของลูกค้า และวิเคราะห์ข้อมูลโดยระบบของทางธนาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำสรุปรายงาน สินเชื่อธุรกิจ SME เสนอผู้จัดการทีม

ผลตอบแทน :

 • อัตราเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี

สถานที่ทำงาน :

 • ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

5. เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ :

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร, สถิติ,
 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์,
 4. บัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. มีทักษะในการใช้ MS.Excel, MS.Access, SQLได้เป็นอย่างดี หากสามารถใช้คำสั่ง Pivot หรือ V-look up ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 7. มีทักษะในการสื่อความ ติดต่อประสานงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร
 • ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
 • Query ข้อมูลออกเป็น Report เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลตอบแทน :

 • อัตราเงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี

การสมัคร: ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

 1. กรอกใบสมัคร ผ่านหน้า www.progresshr.co.th
 2. กรอกใบสมัครงานด้วยตนเองที่บริษัทโพรเกรส เอช อาร์ จำกัด ณเคาน์เตอร์ ชั้น 2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า
 3. ส่งประวัติย่อ (Resume) ทางไปรษณีย์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายอย่างละ 1 ชุด มาที่บริษัทโพรเกรส เอช อาร์ จำกัด 1019/15 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-2701070-6 ต่อ 102-104 หรือ 135-138
 4. ส่งประวัติย่อ (Resume) มาที่ E-mail บริษัท recruitment@progresshr.co.th

เว็บไซต์ : www.progresshr.co.th

ผลการค้นหา :

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จํากัด (416),โพรเกรส เอช อาร์ (209),โพรเกรส (190),โปรเกรส เอชอาร์ (150),บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (131),บริษัทโพรเกรส (114)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

by ดนิตา ตอลีบี

ดิฉัน นางสาวดนิตา ตอลีบี อายุ 21 ปี จบการศึกษาจากวิทยาลัยตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการตลาด เคยผ่านงานด้านการปฏิบัติการด้านคีย์ข้อมูลเข้าระบบ มาเป็นระยะเวลา 3 เดือน ดิฉันสนใจสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขา ราษบูรณะค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัท เบอร์ติดต่อค่ะ 0866171714


โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

by ณัฐนันท์ จันมงคล

สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาวณัฐนันท์ จันมงคล อายุ 23 ปี
สูง 161 ซม. หนัก 49 กก. จบการศึกษา ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เกรดเฉลี่ย 3.46 สาขาการบัญชี เคยฝึกงานที่ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สนใจสมัครงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ เพราะดิฉันคิดว่ามีความสามารถและคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานนี้และชื่นชอบงานนี้มากหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการติดต่อจากทางบริษัท ตาทที่อยู่ 15 ม.10 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร.093-4758655


โพรเกรส เอช อาร์

by ศิรินันท์ ขัติยนนท์

สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวศิรินันท์ ขัติยนนท์ ค่ะ กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แถวรามคำแหง หรือ แจ้งวัฒนะค่ะ


โพรเกรส เอช อาร์

by ลัดดา แผลงศร

สวัสดีคะ..ชื่อ ลัดดา อายุ 27 สนใจสมัครงาน ต. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ..กสิกรไทย สาขาแจ้งวัฒนะ วุฒิ ม.6 คะ โทร 0830304816 ขอบคุณค่ะ


โพรเกรส เอช อาร์

by จารุณี ทองจำรูญ

สนใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี อายุ36 บ้านอยู่ราษฎบูรณะ ประชาอุทิศ19โทร 0890144834


BKKPARTTIME.COM เว็บไซต์หางาน สมัครงาน part time งานราชการ ทุนการศึกษา +66856637838 84/66 M.7 Soi.Changwattana 4 Victory Monument Bangkhen Bangkok TH, 10220 Thailand 4.7 5.0 6 6 ดิฉัน นางสาวดนิตา ตอลีบี อายุ 21 ปี จบการศึกษาจากวิทยาลัยตั้งตรงจ
Page:
12
งาน part time ช่วงปิดเทอม | งานพิมพ์เอกสาร | งานพิเศษ | งานเสริม | งานนอกเวลา | งาน part time ทำที่บ้าน | งานตอนเย็น | งานทำวันหยุด | งานคีย์ข้อมูล | งานพาร์ทไทม์ | งาน part time | งานพิเศษทำเสาร์ อาทิตย์ | คีย์ข้อมูล | หางานทําที่บ้าน | งานไม่จำกัดวุฒิ | งานช่วงปิดเทอม | งานไม่จำกัดอายุ | งานพิเศษทำตอนเย็น | งาน part time กรุงเทพ| งานทำที่บ้าน | งานราชการที่เปิดสอบ | งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน | งาน part time 2557 | งานทำผ่านเน็ต | งานช่วงเย็น | งานทำเสาร์ อาทิตย์| งานพิเศษทำที่บ้าน | งาน part time ทำนอกเวลางาน | งานออนไลน์ | หางานทำช่วงวันหยุด | งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ | งาน part time พิมพ์เอกสาร | งานตอนเย็นหลังเลิกงาน | งานพิเศษทำวันหยุด | งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน | งาน part time เสาร์ อาทิตย์ | งานคีย์เอกสาร | รายได้เสริม

ค้นหางาน สมัครงาน :