• วันศุกร์ , 19 ธันวาคม 2014
HOTNEW

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด รับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มสนับสนุนงานของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการด้านการสรรหา และการจัดการด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้กับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในเครือ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ดังนี้

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

1. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (K-Contact Center)

คุณสมบัติ :

 1. อายุระหว่าง 22 – 34 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป
 3. สื่อสารชัดเจน มีใจบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  หากมีประสบการณ์ด้าน Call Center หรือสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษจีน, ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาพม่า จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ทำงานเฉลี่ยสัปดาห์ 5 วัน / หยุด 2วัน
  (วันหยุดอาจไม่ตรงกับ เสาร์-อาทิตย์ / วันหยุดราชการ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • แนะนำข้อมูลและบริการของธนาคารกสิกรไทยผ่านทางโทรศัพท์

2. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ :

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 2. ระดับการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า – ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS.Wordและ MS.Excelได้เป็นอย่างดี
 4. มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. มีทักษะในการสื่อความ ติดต่อประสานงาน
 6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • จัดการงานด้านเอกสารประจำฝ่ายงาน
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบของฝ่ายงาน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผลตอบแทน :

 • ระดับการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า = 9,000 บาท
 • ระดับการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า = 9,500 บาท
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี = 10,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักแจ้งวัฒนะ
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักสีลม
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักเสือป่า

3. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริการ (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ :

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 25ปี ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป และน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.
 2. มีบุคลิกภาพที่ดี และหน้าตาดี
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 4. มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. มีทักษะในการสื่อความ ติดต่อประสานงาน
 6. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสาขาของธนาคาร
 • แนะนำ และประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาลูกค้า กรณีลูกค้าไม่เข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทางธนาคาร

ผลตอบแทน :

 • อัตราเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม

สถานที่ทำงาน :

 • ธนาคารกสิกรไทย ทั่วประเทศ

4. เลขานุการผู้บริหาร (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ :

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 2. ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา GPA.2.30 ขึ้นไป
 3. มีทักษะในการใช้ MS.Officeและ Internet ได้เป็นอย่างดี
 4. มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. มีทักษะในการสื่อความ ติดต่อประสานงาน
 6. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • รับข้อมูลต่างๆ และคัดกรองข้อมูลก่อนเข้าถึงผู้บริหาร
 • จัดตารางเวลาการทำงาน และบันทึกตารางนัดหมายของผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จดบันทึกรายงานการประชุม
 • จัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร

ผลตอบแทน :

 • เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 • กรณีผ่านการทดสอบ TOEFL ที่ระดับคะแนน 550 ขึ้นไป
 • จะได้รับค่าภาษา = 2,000 บาท
 • ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม

สถานที่ทำงาน :

 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักแจ้งวัฒนะ

5. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ :

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร, การจัดการ, สถิติ,
 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์,
 4. บัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. มีทักษะในการใช้ MS.Word, MS.Excelได้เป็นอย่างดี
 6. มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 7. มีทักษะในการสื่อความ ติดต่อประสานงาน
 8. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการขออนุมัติสินเชื่อธุรกิจ SME
 • บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร
 • ตรวจสอบเครดิตบูโร ของลูกค้า และวิเคราะห์ข้อมูลโดยระบบของทางธนาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำสรุปรายงาน สินเชื่อธุรกิจ SME เสนอผู้จัดการทีม

ผลตอบแทน :

 • อัตราเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี

สถานที่ทำงาน :

 • ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

6. เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ :

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร, สถิติ,
 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์,
 4. บัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. มีทักษะในการใช้ MS.Excel, MS.Access, SQLได้เป็นอย่างดี หากสามารถใช้คำสั่ง Pivot หรือ V-look up ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 7. มีทักษะในการสื่อความ ติดต่อประสานงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร
 • ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
 • Query ข้อมูลออกเป็น Report เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลตอบแทน :

 • อัตราเงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี

การสมัคร: ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (K-Contact Center) โทร: 02-5628951, 02-5628932

 1. กรอกใบสมัคร ผ่านหน้า www.progresshr.co.th
 2. กรอกใบสมัครงานด้วยตนเองที่บริษัทโพรเกรส เอช อาร์ จำกัด ณเคาน์เตอร์ ชั้น 2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า
 3. ส่งประวัติย่อ (Resume) ทางไปรษณีย์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายอย่างละ 1 ชุด มาที่บริษัทโพรเกรส เอช อาร์ จำกัด 1019/15 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-2701070-6 ต่อ 102-104 หรือ 135-138
 4. ส่งประวัติย่อ (Resume) มาที่ E-mail บริษัท recruitment@progresshr.co.th เว็บไซต์ : www.progresshr.co.th

ผลการค้นหา :

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จํากัด (427),โพรเกรส เอช อาร์ (213),โพรเกรส (192),โปรเกรส เอชอาร์ (153),บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (132),บริษัทโพรเกรส (115)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

โพรเกรส เอช อาร์

by นางสาวกรรณิกา. อ่อนจันทร์

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาว กรรณิกา. อ่อนจันทร์ อายุ 26ปี จบการศึกษาระดับ ปวส.คณะ บริหารธุรกิจ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ เอกคอมพิวเตอร์ สนใจสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริการ สาขา บางกะปิ หรือสาขาที่ใกล้เคียง ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าบริษัทจะติดต่อกลับค่ะ เบอร์โทร 098-8820114 ขอบคุณค่ะ


โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

by น.ส.กุลนิษฐ์ กินรา

กุลนิษฐ์ กินรา อายุ25ปี จบ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สนใจตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัตืการ. ...กสิกรสาขาบางพลีค่ะ
เบอร์โทรติดต่อกลับ- 088-508-6485 ค่ะ


โพรเกรส เอช อาร์

by อำไพพร เหมปั้น

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาว อำไพพร เหมปั้น จบจากมหาวิทยาลัยธนบุรี วุฒิ ป ตรี สนใจสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มีความประสงค์อยากเข้าร่วมงาน ที่ธนาคารกสิกรไทย และหวังว่า บริษัทจะติดต่อกลับมาภายหลัง ติดต่อ 089-6631938


โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

by นางสาว กฤชภานุช พานิชย์

สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาว กฤชภานุช พานิชย์ วุฒิ ม.6 สนใจสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ..กสิกรไทย สาขาแจ้งวัฒนะคะ เบอร์โทรติดต่อ 094-9905117ขอบคุณค่ะ


โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

by Pawinee Wongsing

สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาว ภาวิณี วงษ์สิงห์ อายุ 21 ปี กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะ นิเทศศาสตร์ สาขา วิทยุกระจายเสียงเเละวิทยุโทรทัศน์ มีความประสงค์อยากจะเข้าร่วมงานกับ บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขา เเจ้งวัฒนะเมืองทองธานี จึงเรียนมาเพื่อทราบ เเละหวังว่าทางบริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด จะติดต่อกลับมาภายหลัง เบอร์ติดต่อ 0939903493


BKKPARTTIME.COM เว็บไซต์หางาน สมัครงาน part time งานราชการ ทุนการศึกษา +66856637838 84/66 M.7 Soi.Changwattana 4 Victory Monument Bangkhen Bangkok TH, 10220 Thailand 4.4 5.0 11 11 สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาว กรรณิกา. อ่อนจันทร์ อายุ 26ปี จบการศึกษาระด
Page:
123

Related Posts