กรมการศาสนา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการทั่วไป รวม 4 อัตรา

0
876

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการศาสนา และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 4 อัตรา ผู้สนใจสมัครงานด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารบุคคลสำนักงานเลขานุการกรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤศจิกายน 2555

ตำแหน่ง: นิติกร
จำนวนที่เปิดรับ: 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
ลักษณะงาน: – ตรวจร่างนิติกรรมสัญญา อาทิ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
– ตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฏหมาย
– ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนและประสานกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องคดีและการต่อสู้คดีในชั้นศาล รวมทั้งประสานคดีกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและพนักงานประจำศาลต่างๆ
– ให้ความเห็นต่อที่ประชุมและเป็นคณะกรรมการต่างๆ ตามที่กรมแต่งตั้ง
– ร่าง แก้ไข เพิ่มเติมกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายการส่งเสริมกิจการฮัจย์
– จัดทำสัญญาให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินและเร่งรัดติดตามการใช้เงินคืนกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
– การดำเนินการทางคดีทั้งคดีอาญา แพงและการปกครอง รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมศัญญา ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมกิจการฮัจย์
– ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฏหมาย ตอบข้อหารือทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมกิจการฮัจย์
– การตีความและวินิจฉัยปัญหากฏหมาย
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขานิตศาสตร์
การสมัคร: สมัครงานด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารบุคคลสำนักงานเลขานุการกรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 15 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ระยะเวลา: วันที่ 7 – 20 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ
ไม่ระบุ


ตำแหน่ง: นักวิชาการศาสนา
จำนวนที่เปิดรับ: 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
ลักษณะงาน: ตำแน่งที่ 1 (ฝ่ายประสานงานกิจการศาสนาอิสลามกองศาสนูปถัมภ์)
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดทะเบียน/ต่อทะเบียนผู้ประกอบกิจการฮัจย์
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจเอกสารเดินทางของผู้แสวงบุญและการยื่นวีซ่า
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอุดหนุนกิจกรรมศาสนาอิสลามและอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา/อบรม ที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์และกิจการศาสนาอิสลาม
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์และกิจการศาสนาอิสลามผ่านสื่อต่างๆ
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตำแน่งที่ 2 (สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม)
– รวบรวมศึกษา วิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อจัดทำโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของทุกกลุ่มเป้าหมาย
– จัดทำองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
– สนับสนุนงาน/กิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
– ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
การสมัคร: สมัครงานด้วย ตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารบุคคลสำนักงานเลขานุการกรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 15 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ระยะเวลา: วันที่ 7 – 20 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ
ไม่ระบุ


ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนที่เปิดรับ: 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
ลักษณะงาน: – รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ส้งเคราะห์ องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนทางศาสนา และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
– สนันสนุนด้านวิชาการเกี่ยวกับงานนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม
– สนับสนุนด้านวิชาการ งานวิจัย เพื่อช่วยพัฒนารูปแบบและแนวทางการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม
– สนับสนุนงานด้านการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
การสมัคร: สมัครงานด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารบุคคลสำนักงานเลขานุการกรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 15 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ระยะเวลา: วันที่ 7 – 20 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ
ไม่ระบุ
แหล่งที่มา: กรมการศาสนา
เว็บไซต์ติดต่อ: www.dra.go.th