10:51 PM - วันอาทิตย์ 20 เมษายน 2014

กรมการแพทย์ เปิดสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

กรมการแพทย์ เปิดสอบคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ ด้านการพยาบาล กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ สมัครด้วยตนเองที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2555

ด้วยกรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ ด้านการพยาบาล ตำแหน่งเลขที่ 5723 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สภาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ จึงรับสมัครข้าราชการการผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนด ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งหากมีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอให้พิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ ด้านการพยาบาล กลุ่มภารกิจบริการวิชาการสถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์
  คุณบัติทั่วไป:
  - เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  - เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติและประติการรับราชการดี
  - มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งที่จะคัดเลือก

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • รับวุฒิปริญญาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือดำรงตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก.พ. กำหนด
 • ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาขีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานพยาบาลตามคุณวุฒิของบุคคลดังนี้
  - วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  - วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 7 ปี
  - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 9 ปี

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวขาญ ตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่นร. 0708.4/ว16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538

การสมัครคัดเลือก

 • สมัครด้วยตนเองโดยส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมแบบ ปก.1 จำนวน 14 ชุด ส่งถึงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2555

ละเอียดเพิ่มเติม http://www.dms.moph.go.th/hrm/2012/goto_file_job.php?id_job=117

แหล่งที่มา: www.dms.moph.go.th

ผลการค้นหา :

กรมการแพทย์ (60),www dms moph go th/hrm/ (15),สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ (15),กรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อ (12),ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ กรมการแพทย์ (7),หนังสือเวียนการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ สายพยาบาลวิชาชีพ (2)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: