• วันศุกร์ , 19 ธันวาคม 2014
HOTNEW

กรมการแพทย์ เปิดสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ

กรมการแพทย์ เปิดสอบคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ ด้านการพยาบาล กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ สมัครด้วยตนเองที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2555

ด้วยกรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ ด้านการพยาบาล ตำแหน่งเลขที่ 5723 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สภาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ จึงรับสมัครข้าราชการการผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนด ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งหากมีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอให้พิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ ด้านการพยาบาล กลุ่มภารกิจบริการวิชาการสถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์
  คุณบัติทั่วไป:
  – เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  – เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติและประติการรับราชการดี
  – มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งที่จะคัดเลือก

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • รับวุฒิปริญญาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือดำรงตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก.พ. กำหนด
 • ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาขีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานพยาบาลตามคุณวุฒิของบุคคลดังนี้
  – วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  – วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 7 ปี
  – วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 9 ปี

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวขาญ ตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่นร. 0708.4/ว16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538

การสมัครคัดเลือก

 • สมัครด้วยตนเองโดยส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมแบบ ปก.1 จำนวน 14 ชุด ส่งถึงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม www.dms.moph.go.th

ผลการค้นหา :

กรมการแพทย์ (68),www dms moph go th/hrm/ (17),สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ (17),กรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อ (12),สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ (6),พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

Related Posts