กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

0
616

กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มกราคม 2558

ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน
จะได้รับอัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมุลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบัญชี มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

การรับสมัคร

  • สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มกราคม 2558
  • กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วันที่ 13 มกราคม 2558

การติดต่อ
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 กรมการพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-5906000 เว็บไซต์: www.dms.moph.go.th