• วันอังคาร , 21 เมษายน 2015
HOTNEW

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครงานด้วยตนเองที่กรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 9 – 24 สิงหาคม 2555

ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 10,950 บาท
  คุณสมบัติ:
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
  3. มีคุณลักษณะเหมาะสมทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้
  4. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  5. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ โดยอุทิศเวลาให้ส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่
  6. มีประสบการณ์และหลักฐาน/หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือฝึกงานด้านสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  7. สามารถปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่กรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 9 – 24 สิงหาคม 2555
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555

การติดต่อ
กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา: www.pcd.go.th

ผลการค้นหา :

กรมควบคุมมลพิษ (17),สมัครงานพหลโยธิน7 (1)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง