กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัครกำลังพลทดแทน อส.ทพ. จำนวน 100 อัตรา

0
1144

กรมทหารพรานที่ 44 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ. ทดแทนกำลังพลที่ขาดอัตรา จำนวน 100 อัตรา ผู้สนใจสามารถตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ก.ค. 55

กรมทหารพรานที่ 44

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย อายุ 18-30 ปี (เกิดหระหว่า พ.ศ.2525-2507)
 2. ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร
 3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
 4. เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 5. ไม่เป็นผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปี 2556

หลักฐานในการรับสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 3×5 (2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประชาชน
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา
 5. ใบสำคัญความเห็นแพทย์(โรงพยาบาลทหาร หรือโรงพยาบาล ของรัฐ)
 6. หลักฐานทางทหาร (ทหารกองหนุน ใช้ สด.8 ,ผ่านการตรวจเลือกใช้ สด.43,ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกใช้ สด.9

การติดต่อ

สมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานมาได้ ตามที่อยู่ ฉก.ทพ.44 ม.1 วัดควนใน ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94190 ตั้งแต่บัดนี้ครับ – 31 ก.ค.55 ติดต่อสอบถาม 073-485 022, 082 4440853

แหล่งที่มา: army-etc.blogspot.com/2012/10/44-100.html