กรมทางหลวงชนบทที่ 10 รับสมัครพนักงานราชการ รวม 3 ตำแหน่ง

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) เปิดสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นายช่างโยธา รวม 3 ตำแหน่ง สมัครงานด้วยตนเอง ที่สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2555

กรมทางหลวงชนบท

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวนที่เปิดรับ: 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,160 บาท
ลักษณะงาน: – ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้สะดวกรวดเร็ว และมีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้
– รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐานหนังสือ ตามระเบียบปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
– ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
– รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
– ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์
– ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์
การสมัคร: สมัครงานด้วยตนเอง ที่สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 264 หมู่ 2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลา: วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 3 มกราคม 2556
ประกาศผลสอบ
ไม่ระบุ


ตำแหน่ง: นายช่างโยธา
จำนวนที่เปิดรับ: 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,160 บาท
ลักษณะงาน: ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นที่ต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
การสมัคร: สมัครงานด้วยตนเอง ที่สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 264 หมู่ 2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลา: วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 3 มกราคม 2556
ประกาศผลสอบ
ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา: กรมทางหลวงชนบทที่ 10
เว็บไซต์ติดต่อ: drr10.drr.go.th
Contact

Leave a comment

Your email address will not be published.

*