สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

0
1620

กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวนการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2557

ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน
จะได้รับอัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้าน ธุรการ สารบรรณ หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวนการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2557
  • สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)

การติดต่อ
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) เลขที่ 104 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 เว็บไซต์: