กรมท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดสอบในตำแหน่งต่างๆ รวม 19 อัตรา

0
819

กรมท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 หมวดรถหัวลากอเนกประสงค์ จำนวน 12 อัตรา และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 9 ส.ค.55

ด้วยกรมท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 หมวดรถหัวลากอเนกประสงค์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน อัตราเงินเดือน

 • พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 หมวดรถหัวลากอเนกประสงค์ จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 8,060 บาท
  คุณสมบัติ: รับวุฒประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 สำหรับผู้ขับรถยนต์ประเภททำการทั่วราชอาณาจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการขับรถลากพ่วง หรือรถยนต์บรรทุก มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 สำหรับผู้ขับรถยนต์ประเภททำการทั่วราชการอาณาจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการขับรถลากพ่วง หรือรถยนต์บรรทุก มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 อัตรา เงินเดือน 9,040 บาท โดยแบ่งเป็น
  – แผนกพัฒนาระบบงานด้านบริหาร จำนวน 2 อัตรา
  – แผนกพัฒนาระบบงานด้านปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  – แผนกระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 อัตรา
  – แผนกระบบเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ: รับวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 9 ส.ค.55
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ภายในวันที่ 17 ส.ค.55

การติดต่อ
แผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ชั้น 11 โทร.02-2695430, 02-2695437

รายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา: port.co.th