Home » งานราชการ » กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น นิติกร จำนวน 20 อัตรา
กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น นิติกร จำนวน 20 อัตรา

กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น นิติกร จำนวน 20 อัตรา

กรมบังคับคดี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 20 อัตรา สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 20 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน
จะได้รับอัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • การปฏิบัติงานบังคับคดีแพ่ง การตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดี และดำเนินการยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์ ขับไล่ รื้อถอน ส่งมอบการครอบครอง รายงานการยึดทรัพย์พร้อมด้วยบัญชีทรัพย์ต่อศาล และขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาด การดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  • การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลาย การประกาศแจ้งโฆษณาเกี่ยวกับคดีล้มละลาย การเข้าจัดกิจการและทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย การสอบสวนทำคำสั่ง ความเห็นในการทวงหนี้ การขอรับชำระหนี้ การร้องขัดทรัพย์ การเพิกถอน และการเข้าดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  • การวางทรัพย์ ตรวจสอบคำขอวางทรัพย์ สอบสวนและพิจารณาให้ความเห็นการสั่งรับหรือไม่รับวางทรัพย์ พิจารณาคำร้อง พิจารณาขออนุญาตต่อศาล นำทรัพย์ที่วางออกขายทอดตลาดตามที่ลูกหนี้หรือ ผู้วางทรัพย์ให้ความยินยอม และมอบอำนาจ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  • การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประกาศแจ้งโฆษณาคำสั่งศาล ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานต่างๆ เจ้าหนี้ตามกฎหมาย ตรวจรับคำขอรับชำระหนี้ รายงานผลการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ จัดการประชุมเจ้าหนี้ ดำเนินการเกี่ยวกับการทวงหนี้ การเพิกถอนการโอน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ดำเนินการด้านวินัยข้าราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัคร

  • สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • กรมบังคับคดี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

กรมบังคับคดี

การติดต่อ
กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.02-8814999 เว็บไซต์: www.led.go.th

ฝากประวัติงาน

About Baifern