กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครพนักงานในตำแหน่งช่างไม้ | BKKPARTTIME.COM
10:22 PM - วันพุธ 22 ตุลาคม 2014

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครพนักงานในตำแหน่งช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (กองทัพอากาศ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2556

Education Department

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (11,280 บาท และได้รับค่าครองชีพชัวคราว เดือนละ 1,005 บาท)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
 2. ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
 3. ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด
 4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
 6. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์
  4. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
  5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  6. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
  7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
  8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
  9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  10. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  12. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท

คุณสมบัติเฉพาะ
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง หรือในกรณีที่เป็นงาน (ช่างไม้) ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงาน (ช่างไม้) ที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน)

หมายเหตุ: เพศชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว ถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2556
 • กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ: Download

การติดต่อ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.) 171 ถนน พหลโยธิน เขต ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.02-5342830 เว็บไซต์: www.educate.rtaf.mi.th

ผลการค้นหา :

งานทหารอากาศ (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม | งานพิมพ์เอกสาร | งานพิเศษ | งานเสริม | งานนอกเวลา | งาน part time ทำที่บ้าน | งานตอนเย็น | งานทำวันหยุด | งานคีย์ข้อมูล | งานพาร์ทไทม์ | งาน part time | งานพิเศษทำเสาร์ อาทิตย์ | คีย์ข้อมูล | หางานทําที่บ้าน | งานไม่จำกัดวุฒิ | งานช่วงปิดเทอม | งานไม่จำกัดอายุ | งานพิเศษทำตอนเย็น | งาน part time กรุงเทพ| งานทำที่บ้าน | งานราชการที่เปิดสอบ | งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน | งาน part time 2557 | งานทำผ่านเน็ต | งานช่วงเย็น | งานทำเสาร์ อาทิตย์| งานพิเศษทำที่บ้าน | งาน part time ทำนอกเวลางาน | งานออนไลน์ | หางานทำช่วงวันหยุด | งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ | งาน part time พิมพ์เอกสาร | งานตอนเย็นหลังเลิกงาน | งานพิเศษทำวันหยุด | งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน | งาน part time เสาร์ อาทิตย์ | งานคีย์เอกสาร | รายได้เสริม

ค้นหางาน สมัครงาน :