7:51 PM - วันพฤหัส 27 พฤศจิกายน 2014

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครเพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการ รวม 8 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน พนักงานธุรการ และตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม รวม 8 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน 2557

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 6 อัตรา
 • พนักงานสูทกรรม กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มตามอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติทั่วไป

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์
  4. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
  5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  6. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
  7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
  8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
  9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  10. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  12. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มตามอกสารแนบท้ายประกาศ

หมายเหตุ: เพศชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว ถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร

 • สมัครงานด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน 2557
 • กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
 • สอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน วันที่ 2 ธันวาคม 2557
 • สอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 สอบปฏิบัติ วันที่ 3 ธันวาคม 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและรายงานตัว ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การติดต่อ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.) 171 ถนน พหลโยธิน เขต ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.02-5342830 เว็บไซต์: www.educate.rtaf.mi.th

ผลการค้นหา :

กรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานธุรการ กี่โมง (1),กองกำลังพล กองบัญชาการกรมยุทธการศึกษา (1),งานทหารอากาศ (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม | งานพิมพ์เอกสาร | งานพิเศษ | งานเสริม | งานนอกเวลา | งาน part time ทำที่บ้าน | งานตอนเย็น | งานทำวันหยุด | งานคีย์ข้อมูล | งานพาร์ทไทม์ | งาน part time | งานพิเศษทำเสาร์ อาทิตย์ | คีย์ข้อมูล | หางานทําที่บ้าน | งานไม่จำกัดวุฒิ | งานช่วงปิดเทอม | งานไม่จำกัดอายุ | งานพิเศษทำตอนเย็น | งาน part time กรุงเทพ| งานทำที่บ้าน | งานราชการที่เปิดสอบ | งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน | งาน part time 2557 | งานทำผ่านเน็ต | งานช่วงเย็น | งานทำเสาร์ อาทิตย์| งานพิเศษทำที่บ้าน | งาน part time ทำนอกเวลางาน | งานออนไลน์ | หางานทำช่วงวันหยุด | งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ | งาน part time พิมพ์เอกสาร | งานตอนเย็นหลังเลิกงาน | งานพิเศษทำวันหยุด | งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน | งาน part time เสาร์ อาทิตย์ | งานคีย์เอกสาร | รายได้เสริม

หางานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ