• วันเสาร์ , 25 เมษายน 2015
HOTNEW

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 6 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และตำแหน่ง เจ้าพนักงานนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน รวม 6 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ฯ ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2557

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งานราชการที่เปิดสอบ

  • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
  • เจ้าพนักงานนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
จะได้รับอัตราเงินเดือน 11,500 – 12,560 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของ สำนักงาน ก.พ.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาเครื่อกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของ สำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครงาน

  • สมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ฯ ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2557
  • กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2557

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การติดต่อ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เลขที่ 757 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-2017000 เว็บไซต์ www.dss.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง