สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 อัตรา

0
1111

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 8 อัตรา รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง 27 มกราคม 2555 ในเวลาราชการ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นผู้ล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะและอัตราเงินเดือน

  • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 10,10 บาท และได้รับค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขารัฐศาสาตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ หรือสาขาศิลปศาสตร์

  • พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 4 อัตรา ค่าตอบแทน 7,370 บาท และได้รับค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบัญชีพาณิชยการ หรือเขขานุการ

  • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 6,410 บาท และได้รับค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับใลอนุญาติขับรถยนต์ตามกฎหมาย

การสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง วันที่ 27 มกราคม 2555 ณ กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทะฺเข้ารับการประเมินความรู้ในวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และทางเว็บไซต์ www.personnel.moi.go.th

แหล่งที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย