• วันอังคาร , 31 มีนาคม 2015
HOTNEW

สมัครสอบคัดเลือกเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน 2556 (125 อัตรา)

กองบัญชาการกองทัพไทย ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 125 อัตรา ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 เมษายน 2556 หรือ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 เมษายน 2556

กองบัญชาการกองทัพไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 27 อัตรา
 • นายทหารประทวน จำนวน 98 อัตรา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ

 • เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวนทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัครหรือพนักงานราชการ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และ
 • มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญบัตร
 • มีอายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน เว้นผู้ที่สมัครในกลุ่มงานพลขับรถยนต์ รหัส 3012 จะต้องมีอายุ 22 ปีบริบูณ์ขึ้นไป ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์และเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
 • ไม่เป็นผู้ถูกเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2556
 • เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ
 • มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดได้
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร ตามผนวก ค
 • ผู้สมัครสอบต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
 • สำหรับกลุ่มงานพลขับรถ (รหัส 3012) ต้องไม่มีลักษณะตาบอดสี
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
 • ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
 • สำหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัดของส่วนราชการ กระทรวงกลาโหม ที่สมัครสอบจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด
 • พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองบัญชาการกองทัพไทยไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

การสมัครสอบ
เปิดจำหน่ายระเบียบการสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 เมษายน 2556 ณ กรมสารบรรณทหาร อาคาร 4 กองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และตั้งแต่วันที่ 22 – 28 เมษายน 2556 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วิธีสมัครสอบ และกำหนดการ

 • สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 เมษายน 2556 หรือ
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 เมษายน 2556 เว็บไซต์ www.rtarf.mi.th หรือ
 • ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบประกาศยืนยัน สถานที่สอบ ห้องสอบ และรหัสหมายเลขประจำตัวผู้สอบทาง www.rtarf.mi.th ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 โดยสามารถตรวจเช็คได้ตลอด 24 ชม.

การสอบคัดเลือก

 • สอบรอบแรก (ภาควิชา) วันที่ 12 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศผลสอบรอบแรก วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ติดต่อสอบถาม
กรมสารบรรณทหาร อาคาร 4 กองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.02-5721826 และ 02-5756359 เว็บไซต์: www.rtarf.mi.th

ผลการค้นหา :

รับสมัครพลขับ 2556 (14)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง