• วันพุธ , 29 เมษายน 2015
HOTNEW

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงาน กลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) และพนักงานกลยุทธ์การตลาด ระดับ 4 – 10 เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์กลยุทธ์ธุรกิจสินเชื่อ หลายอัตรา สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2556 (เฉพาะตำแหน่ง Call Center รับสมัครถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2556)

ธกส.

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงาน กลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)
  • พนักงานกลยุทธ์การตลาด ระดับ 4 – 10 ศูนย์กลยุทธ์ธุรกิจสินเชื่อ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงาน (Call Center) มีหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูล/นำเสนอขายลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของธนาคารแก่ลูกค้า รวมถึงการประชาสัมพันธ์เยแพร่งานธนาคารแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ และช่องทางอื่นๆ
  • พนักงานกลยุทธ์การตลาด ระดับ 4 – 10 มีหน้าที่กำหนดและบริหารนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ จัดหา บริหารและสนับสนุนข้อมูลบริหารการขายและการตลาด รายงาน จัดทำระบบเตือนภัยด้านสินเชื่อ ติดตามสถานะคำขอสินเชื่อของลูกค้า อบรมเชิงปฏิบัติิหาร (On The Job Training) เพิ่มทักษะพนักงานประจำศูนย์ต้นแบบ แสวงหาลูกค้าเป้าหมาย และพัฒนาเทคนิคการขายให้กับธนาคาร การวิเคราะห์สินเชื่อ และการอนุมัติวงเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ และจัดทำคู่มือ ตลอดจนการจัดหาข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นและพัฒนาเครื่องมือช่วยในกระบวนการสินเชื่อของศูนย์ธุรกิจของธนาคารให้เจริญเติบโต งานรวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร

  • สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ที่เว็บไซต์ www.baac.or.th ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2556 (เฉพาะตำแหน่ง Call Center รับสมัครถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2556)

เอกสารแนบท้ายประกาศ: Download

การติดต่อ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2555-0555 สำนักงานใหญ่ 0-2558-6555 ศูนย์บริการลูกค้า 1593 เว็บไซต์: www.baac.or.th

ผลการค้นหา :

อัตราเงินเดือน ธกส (21),ธนาคาร ธกส รับสมัครพนักงาน (2),สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (2),สอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (1),สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค (1),สมัครสอบธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ (1)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง