ม.ราชภัฏพระนคร รับสมัครอาจาร์ยสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

0
907

มหาลัยราชภัฏพระนคร มีความประสงค์ที่จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ จำนวน 1 อัตรา รับวุฒิปริญญาตรี – ปริญญาโท ผู้สนใจสามารถสมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 19 ตุลาคม 2555

 

ตำแหน่ง: อาจารย์ (วิทยาศาสตร์)
จำนวนที่เปิดรับ: 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: – วุฒิปริญญาตรี 11,910 บาท
– วุฒิปริญญาโท 14,550 บาท
ลักษณะงาน: ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียน การให้บริหารทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ: – อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ.รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.30 หรือ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ.รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือประกาสนียบัตรวิชาชีพครู
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่งานบุคคลและพัฒนา กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารเบญจมวัฏ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ระยะเวลา: วันที่ 1 – 19 ตุลาคม 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 25 ตุลาคม 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม: มหาลัยราชภัฏพระนคร
เว็บไซต์: www.pnru.ac.th