• วันพุธ , 1 เมษายน 2015
HOTNEW

ศวม.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (ศวม.พิษณุโลก) จำนวน 7 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์โลก (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก) ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พฤศจิายน 2556

กรมวิชาการเกษตร

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • พนักงานประจำห้องทดลอง (ศวม.พิษณุโลก) จำนวน 7 อัตรา (9,960 บาท)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาคสนามด้านการเกษตร และในห้องทดลองจัดเตรียมเครื่องใช้สารเคมีเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทดลองทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

การรับสมัคร

  • สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์โลก (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก) ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พฤศจิายน 2556
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์โลก จังหวัดพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ: Download

การติดต่อ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก (ศวม.พิษณุโลก) ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทร.055-311368 เว็บไซต์: www.doa.go.th/oard2

ผลการค้นหา :

ศวพ พิษณุโลก เปิดเสาร์ (1)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง