• วันศุกร์ , 4 กันยายน 2015
Part Time

HOTNEW

ศอ.บต. เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ประเภททั่วไป รวม 32 อัตรา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ในสังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล พนักงานคอมพิวเตอร์ พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานช่างเทคนิค รวม 32 อัตรา ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555

sbpac

ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี
จำนวนที่เปิดรับ: 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
ลักษณะงาน: โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนที่เปิดรับ: 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
ลักษณะงาน: โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ สาขาเศษฐศาสตร์ สาขาการจัดการ สาขาอิสลามศึกษา สาขาทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
จำนวนที่เปิดรับ: 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
ลักษณะงาน: โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ สาขาเศษฐศาสตร์ สาขาการจัดการ สาขาอิสลามศึกษา สาขาทางสังคมศาสตร์ สาขาทางวิทยาศาสตร์ สาขาทางวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ตำแหน่ง: พนักงานคอมพิวเตอร์
จำนวนที่เปิดรับ: 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
ลักษณะงาน: โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
จำนวนที่เปิดรับ: 12 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,160 บาท
ลักษณะงาน: โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือการจัดการ
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ตำแหน่ง: พนักงานช่างเทคนิค
จำนวนที่เปิดรับ: 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,160 บาท
ลักษณะงาน: โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาโทรคมนาคม
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เว็บไซต์ติดต่อ: www.sbpac.go.th

ผลการค้นหา :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ศอ บต (677),รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ศอ บต (467),ประกาศผลสอบ ศอ บต (255),ประกาศสถานที่สอบ ศอ บต (250),ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบศอ บต (232),ประกาศผลสอบ ศอบต (225)
Comments