ศอ.บต. เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ประเภททั่วไป รวม 32 อัตรา

sbpac

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ในสังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล พนักงานคอมพิวเตอร์ พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานช่างเทคนิค รวม 32 อัตรา ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555

sbpac

ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี
จำนวนที่เปิดรับ: 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
ลักษณะงาน: โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนที่เปิดรับ: 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
ลักษณะงาน: โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ สาขาเศษฐศาสตร์ สาขาการจัดการ สาขาอิสลามศึกษา สาขาทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
จำนวนที่เปิดรับ: 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
ลักษณะงาน: โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ สาขาเศษฐศาสตร์ สาขาการจัดการ สาขาอิสลามศึกษา สาขาทางสังคมศาสตร์ สาขาทางวิทยาศาสตร์ สาขาทางวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ตำแหน่ง: พนักงานคอมพิวเตอร์
จำนวนที่เปิดรับ: 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
ลักษณะงาน: โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
จำนวนที่เปิดรับ: 12 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,160 บาท
ลักษณะงาน: โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือการจัดการ
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ตำแหน่ง: พนักงานช่างเทคนิค
จำนวนที่เปิดรับ: 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,160 บาท
ลักษณะงาน: โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาโทรคมนาคม
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เว็บไซต์ติดต่อ: www.sbpac.go.th
Contact

Leave a comment

Your email address will not be published.

*