ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน (อัตรา สิบเอก) 74 อัตรา

0
1199

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครบุคลผลเรือนชาย ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 74 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์การบินทหารบก ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2555

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เสมียน (ชกท.710) จำนวน 19 อัตรา
 • เสมียน (ชกท.711) จำนวน 3 อัตรา
 • เสมียน (ชกท.716) จำนวน 1 อัตรา
 • นายสิบส่งกำลัง (ชกท.768) จำนวน 2 อัตรา
 • พลขับ (ชกท.640) จำนวน 40 อัตรา
 • พลวิทยุ (ชกท.051) จำนวน 13 อัตรา
 • ช่างซ่อมวิทยุ (ชกท.296) จำนวน 9 อัตรา
 • ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.630) จำนวน 6 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้า (ชกท.355) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ยกเว้น ตำแหน่งพลขับ (ชกท.640) อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
  – ผู้ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1และต้องมีส่วนสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป
  – ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ต้องมีความสูง ตั้งแต่ 160เซนติเมตรและขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตรขึ้นไป ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ.2535 – 2536
 2. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497
 3. ผู้สมัคร,บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 4. มีความพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา ตามคำพิพากษาของศาล หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท ฯลฯ
 5. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 8. ไม่เป็นนายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี – จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการใน ทบ. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
 9.  ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินมัวหมอง

การสมัครคัดเลือก

 • สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์การบินทหารบก ตำบลเขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2555
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 25 ธันวาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์การบินทหารบก
เว็บไซต์ติดต่อ: www.aavnc.com