สธ.จังหวัดยะลา รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ รวม 3 อัตรา

0
737

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2556

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา (12,240 บาท)
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (12,240 บาท)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัคร

 • สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2556
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ:

การติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 93 ถ.เทศบาล 1 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทร.073-212008,073-213727-8 ต่อ 224 เว็บไซต์: www.ylo.moph.go.th