• วันศุกร์ , 22 พฤษภาคม 2015
JOB Part Time

สป.กก. รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สป.กก.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2556

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (15,960 บาท)

ลัีกษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. งานสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ
 2. งานงบประมาณ งานพิธีกร งานธุรการ
 3. งานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ ร่างโต้ตอบหนังสือ ร่างสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
 4. ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 5. ปฏิบัติหน้าที่เลขาคณะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) สาขาวิชาัสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี (ทางภาษาต่างประเทศ) สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาวิชาพลศึกษา
 • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2556
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ: Download

การติดต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร.02-2831500 ต่อ 1657 เว็บไซต์: secretary.mots.go.th

HOTNEW