• วันเสาร์ , 23 พฤษภาคม 2015
JOB Part Time

สป.กษ. เปิดสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รวม 3 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไปในสังกัดสำนักพัฒนาบริหาร กองคลัง กองเจ้าหน้าที่ สถาบันเกษตราธิการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพัฒนาระบบราชการ) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บุคลากร นายช่างอิเลคทรอนิกส์ รวม 3 อัตรา ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2556 – วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพัฒนาระบบราชการ) จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน: 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน: 8,300 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน: 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • นายช่างอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน: 11,160 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอิเลคทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างไฟฟ้ากำลัง

การสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2556 – วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม:  Download

แหล่งที่มา: www.opamoac.go.th

ผลการค้นหา :

ตราสัญลักษณ์ ส ป ก (2),สำนักงาน สป กษ (1)

HOTNEW