กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

0
569

กรมควบคุมมลพิษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้งการเลื่อนระดับ การโอน ย้ายข้าราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

  • สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • กรมควบคุมมลพิษ จะประกาศรายชื่อผู้มีเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 19 มิถุนายน 2558

กรมควบคุมมลพิษ (คลิก)

การติดต่อ
กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-2982000 เว็บไซต์: