กรมหม่อนไหม เขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

0
997

กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เขต 4 (นครราชสีมา) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลายผ้า กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานบริหารทั่วไป อาคารที่ทำการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 4 (นครราชสีมา) ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มกราคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลายผ้า กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานขั้นต้นในการทดลอง การสาวไหม การย้อมสีด้วยเคมีและสีธรรมชาติ ทอผ้าไหม และเป็นวิทยากรฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้สาธิตงานในการผลิตผ้าไหม เขียนและออกแบบลวดลายผ้าแบบต่างๆ ตามสมัย อนุรักษ์ลายดั้งเดิมสำหรับใช้ในการทอและพิมพ์ดอกบนผ้าไหม และเป็นวิทยากรฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในการออกแบบลวดลายผ้า และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ
  2. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจำเป็นของลักษณะงาน โดยจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับ
  3. วุฒิปริญญาเอก หรือ มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการนั้น

ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1,2,3 จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งจะระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่จะปฏิบัติ หรือมีผลงานแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น

การรับสมัคร

  • สมัครงานด้วยตนเองที่ งานบริหารทั่วไป อาคารที่ทำการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 4 (นครราชสีมา) ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มกราคม 2558
  • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 19 มกราคม 2558

กรมหม่อนไหม เขต 4 (นครราชสีมา)

การติดต่อ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) เลขที่ 1887 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-214101 เว็บไซต์: www.qsds.go.th