กรมเจ้าท่า เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา

0
393

กรมเจ้าท่า เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 – 23 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

งานราชการที่เปิดสอบ

นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติกร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่าของ ก.พ.

การรับสมัคร

  • สมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 – 23 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • กรมเจ้าท่า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

สมัครสอบกรมเจ้าท่า (คลิก)

การติดต่อ
กรมเจ้าท่า ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-2730899-903 เว็บไซต์: www.treasury.go.th