สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ รวม 10 อัตรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) จำนวน 10 อัตรา สมัครสอบผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 9 กันยายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
นักข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) จำนวน 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน
จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการข่าว ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

  • สมัครสอบผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 9 กันยายน 2558
  • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 9 ตุลาคม 2558

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (คลิก)

การติดต่อ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เลขที่ 321 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-2817399 เว็บไซต์: www.nia.go.th

Contact

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*