สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เปิดสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการเงินและบัญชี

0
714

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองธุรการ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มกราคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (9,900 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

 1. เป็นบุคคลพลเรือนชายหรือหญิง/ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 งดรับผู้สมัครที่เกิด พ.ศ.2536 – 2537 (ชาย) ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ ตามพระราชบัญญัตราชการทหาร พ.ศ.2497
 2. คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชา พาณิชยกรรมสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 4. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบรบูรณ์
 5. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 6. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
 7. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 8. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏืบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการ พ.ศ.2497
 9. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 10. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 11. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจพคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ
 13. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ และไม่กรอกลงในใบสมัครหรือไม่แจ้งตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง ทบ. จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง ดังนั้น ทบ. จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้

การรับสมัคร

 • สมัครสอบด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองธุรการ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มกราคม 2557
 • สอบคัดเลือก วันที่ 22 มกราคม 2557
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 31 มกราคม 2557

การติดต่อ
สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) 78 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.02-2978509, 02-2978503 เว็บไซต์: