• วันอังคาร , 6 ตุลาคม 2015
Part Time

สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 43 ตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) เปิดสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 43 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 25 มิ.ย. ถึง วันที่ 13 ก.ค.2555 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการ จึงประกาศรับสมัครเพื่อเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 43 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่งงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 6,050 บาท
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี อัตราเงินเดือน 6,800 บาท
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี อัตราเงินเดือน 7,460 บาท
 • ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
  – วุฒิปริญญาตรี 4 ปี ต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 8,340 บาท
  – วุฒิปริญญาตรี 5 ปี ต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 9,140 บาท
  – ประกาศนียบัตรบัญฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีทั่วไป อัตราเงินเดือน 9,140 บาท

การสมัครสอบ

 • เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 25 มิ.ย. ถึง วันที่ 13 ก.ค.2555 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ในวันที่ 20 ส.ค.2555 ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ www.bangkok.go.th หรือ หรือ www.bangkok.go.th

การติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) กลุ่มงานดำเนินการสอบ กองสรรหาบุคคล โทร.02-2256894

Related Jobs

Comments