10:26 PM - วันพฤหัส 17 เมษายน 2014

สำนักงาน ก.ก. แจ้งประกาศผลการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2555

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ประกาศผลการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2555 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ
ผู้ที่สอบข้อเขียนได้ต้องยืนเอกสารแสดงตน ตามหมายเลขประจำตัวสอบ ในวันที่ 11 และ 12 มิถุนายน 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 11 มิ.ย.55 เวลา 09:00-10:00 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องยื่นเอกสาร:

 • 2100001 – 2100025 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
 • 2200250 – 2200774 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • 2300004 – 2301981 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันที่ 11 มิ.ย.55 เวลา 10:00-12:00 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องยื่นเอกสาร:

 • 2301986 – 2305279 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • 2400015 – 2400169 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 11 มิ.ย.55 เวลา 13:00-14:00 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องยื่นเอกสาร:

 • 2400185 – 2402125 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 11 มิ.ย.55 เวลา 14:00-16:00 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องยื่นเอกสาร:

 • 2402156 – 2404566 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 12 มิ.ย.55 เวลา 09:00-10:00 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องยื่นเอกสาร:

 • 2404592 – 2407726 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 12 มิ.ย.55 เวลา 10:00-12:00 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องยื่นเอกสาร:

 • 2407736 – 2411532 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 12 มิ.ย.55 เวลา 13:00-14:00 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องยื่นเอกสาร:

 • 2411571 – 2417051 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

*หมายเหตุ: ผู้ที่ยืนหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2555 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต และทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนสัมภาษณ์

กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • วันที่ 17 มิ.ย.55 สอบข้อเขียนเพื่อทดสอบสุขภาพจิต และทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนสัมภาษณ์

(สถานที่สอบ: โรงเรียนวัดราชบพิธ ตรงข้ามกระทรวงพาณิชย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ)

 • วันที่ 4 และ 5 ก.ค.55 สอบสัมภาษณ์

(สถานที่รายงานตัว: ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพฯ-เสาชิงช้า ถนนดินสอ)
(สถานที่สัมภาษณ์: ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ-เสาชิงช้า ถนนดินสอ)

ผู้ที่มีหมายเลขประจำตัวสอบต่อไปนี้ จะต้องเข้ารับการทดสอบตามเวลาดังกล่าว

วันที่ 17 มิ.ย.55 เวลา 09:00-09:20 น. เริ่มทดสอบสุขภาพจิต ใช้เวลาสอบ 30 นาที หมดเวลาสอบ เวลา 09:50 น.
จากนั้นเวลา 10:35-11:00 น. เริ่มทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนสัมภาษณ์

 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2100001 – 2100025 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2200250 – 2200774 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2300004 – 2305279 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2400015 – 2400169 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

*หมายเหตุ: ผู้ที่เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต และทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนการสอบสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิรับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ผู้ที่มีหมายเลขประจำตัวสอบต่อไปนี้ จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามเวลาดังกล่าว

วันที่ 4 ก.ค.55 เวลา 07:30-08:30 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2100001 – 2100025 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2200250 – 2200477 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2300004 – 2300258 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2400015 – 2401143 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 4 ก.ค.55 เวลา 09:30-10:30 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2200599 – 2200774 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2300272 – 2300653 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2401164 – 2402794 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 4 ก.ค.55 เวลา 12:00-13:00 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2300658 – 2301316 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2402804 – 2404420 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 4 ก.ค.55 เวลา 14:00-14:30 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2301992 – 2302802 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2404446 – 2406295 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 5 ก.ค.55 เวลา 07:30-08:30 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2301992 – 2302802 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2406310 – 2409229 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 5 ก.ค.55 เวลา 09:30-10:30 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2302805 – 2303538 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2409455 – 2411592 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 5 ก.ค.55 เวลา 12:00-13:00 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2303545 – 2304377 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2411595 – 2415207 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 5 ก.ค.55 เวลา 14:00-14:30 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2304463 – 2305279 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2415217 – 2417051 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

การประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่1/2555 จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์

แหล่งที่มา: www.bangkok.go.th/exam

ผลการค้นหา :

ประกาศผลสอบกทม 1/2555 (122),ประกาศผลสอบ กทม 1/2555 (68),ผลสอบกทม 1/2555 (50),ผลสอบสัมภาษณ์ กทม (20),ประกาศผลสอบ กก 2555 (19),ผลสอบ กทม 1/2555 (17)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: