• วันเสาร์ , 18 เมษายน 2015
HOTNEW

สำนักงาน ก.ก. แจ้งประกาศผลการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2555

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ประกาศผลการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2555 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ
ผู้ที่สอบข้อเขียนได้ต้องยืนเอกสารแสดงตน ตามหมายเลขประจำตัวสอบ ในวันที่ 11 และ 12 มิถุนายน 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 11 มิ.ย.55 เวลา 09:00-10:00 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องยื่นเอกสาร:

 • 2100001 – 2100025 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
 • 2200250 – 2200774 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • 2300004 – 2301981 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันที่ 11 มิ.ย.55 เวลา 10:00-12:00 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องยื่นเอกสาร:

 • 2301986 – 2305279 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • 2400015 – 2400169 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 11 มิ.ย.55 เวลา 13:00-14:00 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องยื่นเอกสาร:

 • 2400185 – 2402125 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 11 มิ.ย.55 เวลา 14:00-16:00 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องยื่นเอกสาร:

 • 2402156 – 2404566 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 12 มิ.ย.55 เวลา 09:00-10:00 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องยื่นเอกสาร:

 • 2404592 – 2407726 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 12 มิ.ย.55 เวลา 10:00-12:00 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องยื่นเอกสาร:

 • 2407736 – 2411532 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 12 มิ.ย.55 เวลา 13:00-14:00 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องยื่นเอกสาร:

 • 2411571 – 2417051 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

*หมายเหตุ: ผู้ที่ยืนหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2555 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต และทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนสัมภาษณ์

กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • วันที่ 17 มิ.ย.55 สอบข้อเขียนเพื่อทดสอบสุขภาพจิต และทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนสัมภาษณ์

(สถานที่สอบ: โรงเรียนวัดราชบพิธ ตรงข้ามกระทรวงพาณิชย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ)

 • วันที่ 4 และ 5 ก.ค.55 สอบสัมภาษณ์

(สถานที่รายงานตัว: ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพฯ-เสาชิงช้า ถนนดินสอ)
(สถานที่สัมภาษณ์: ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ-เสาชิงช้า ถนนดินสอ)

ผู้ที่มีหมายเลขประจำตัวสอบต่อไปนี้ จะต้องเข้ารับการทดสอบตามเวลาดังกล่าว

วันที่ 17 มิ.ย.55 เวลา 09:00-09:20 น. เริ่มทดสอบสุขภาพจิต ใช้เวลาสอบ 30 นาที หมดเวลาสอบ เวลา 09:50 น.
จากนั้นเวลา 10:35-11:00 น. เริ่มทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนสัมภาษณ์

 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2100001 – 2100025 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2200250 – 2200774 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2300004 – 2305279 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2400015 – 2400169 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

*หมายเหตุ: ผู้ที่เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต และทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนการสอบสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิรับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ผู้ที่มีหมายเลขประจำตัวสอบต่อไปนี้ จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามเวลาดังกล่าว

วันที่ 4 ก.ค.55 เวลา 07:30-08:30 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2100001 – 2100025 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2200250 – 2200477 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2300004 – 2300258 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2400015 – 2401143 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 4 ก.ค.55 เวลา 09:30-10:30 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2200599 – 2200774 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2300272 – 2300653 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2401164 – 2402794 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 4 ก.ค.55 เวลา 12:00-13:00 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2300658 – 2301316 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2402804 – 2404420 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 4 ก.ค.55 เวลา 14:00-14:30 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2301992 – 2302802 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2404446 – 2406295 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 5 ก.ค.55 เวลา 07:30-08:30 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2301992 – 2302802 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2406310 – 2409229 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 5 ก.ค.55 เวลา 09:30-10:30 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2302805 – 2303538 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2409455 – 2411592 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 5 ก.ค.55 เวลา 12:00-13:00 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2303545 – 2304377 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2411595 – 2415207 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 5 ก.ค.55 เวลา 14:00-14:30 น. หมายเลขประจำตัวสอบที่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2304463 – 2305279 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • หมายเลขประจำตัวสอบ 2415217 – 2417051 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

การประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่1/2555 จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์

แหล่งที่มา: www.bangkok.go.th/exam

ผลการค้นหา :

ประกาศผลสอบกทม 1/2555 (122),ประกาศผลสอบ กทม 1/2555 (68),ผลสอบกทม 1/2555 (50),ผลสอบสัมภาษณ์ กทม (20),ประกาศผลสอบ กก 2555 (19),ผลสอบ กทม 1/2555 (17)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง