สำนักงาน ก.ก.รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 24 อัตรา

0
576

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 24 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2558

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านทันฑกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม รวม 2 อัตรา
  – ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ จำนวน 1 อัตรา
  – ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
 • เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม รวม 2 อัตรา
  – ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
  – ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 1 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง จำนวน 1 อัตรา
  – ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกลาง
 • นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานธนาคารเลือด จำนวน 1 อัตรา
  – ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตากสิน
 • นักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
  – ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสิรินธร
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม รวม 7 อัตรา
  – ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกลาง จำนวน 1 อัตรา
  – ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 3 อัตรา
  – ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
  – ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง จำนวน 1 อัตรา
  – ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกลาง
 • เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน กลุ่มงานพยาธิวิทยา จำนวน 2 อัตรา
  – ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกลาง
 • เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด จำนวน 1 อัตรา
  – ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ
 • เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน กลุ่มงานรังสีวิทยา รวม 6 อัตรา
  – ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 1 อัตรา
  – ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 2 อัตรา
  – ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 2 อัตรา
  – ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
จะได้รับอัตราเงินเดือน 9,400 – 21,610 บาท จะได้เท่าไรนั้นอ้างอิงตามตำแหน่งงานที่สมัคร หรือตามที่ ก.ก.กำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัคร

 • สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2558
 • สำนักงาน ก.ก. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบภายหลังก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

สำนักงาน ก.ก. (คลิก)

การติดต่อ
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร.02-2242954, 02-2249711 เว็บไซต์: www.msd.bangkok.go.th