11:19 AM - วันเสาร์ 19 เมษายน 2014

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต เปิดสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวม 6 อัตรา

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติราชการเป็น “ลูกจ้างชั่วคราว” ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 6 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสุขภาพจิต ชั้น 3 อาคาร / กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

กรมสุขภาพจิต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
 • นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

อัตราจ้าง: เดือนละ 9,032 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน พิมพฺเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนด้านต่างๆ เช่นงานทรัพยากรบุคคล งานแผนปฏิบัติราชการ ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ ฯลฯ เป็นต้น
 • จัดเตรียมการประชุม อบรม สัมมนา (ประสานการประชุม เตรียมเอกสาร บันทึก เรียบเรียงรายงานการประชุม อบรม สัมมนา)
 • งานธุรการทั่วไป การรับ – ส่ง หนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
 • จัดเก็บหนังสือและเอกสารทางราชการตามระเบียบและระบบคุณภาพ ISO
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 8. ไม่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเครื่องใช้สำนักงานอื่น
 3. มีทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงานและการสรุปรายงานการประชุม
 4. คุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ฯลฯ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสุขภาพจิต ชั้น 3 อาคาร / กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556

การติดต่อ
สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
88/20 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ : 0-2590-8220 โทรสาร : 0-2149-5533, 0-2149-5535
เว็บไซต์: www.mhtech.dmh.go.th

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: