สำนักพัฒนาสุขภาพจิต เปิดสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวม 6 อัตรา

0
243

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติราชการเป็น “ลูกจ้างชั่วคราว” ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 6 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสุขภาพจิต ชั้น 3 อาคาร / กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
 • นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

อัตราจ้าง: เดือนละ 9,032 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน พิมพฺเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนด้านต่างๆ เช่นงานทรัพยากรบุคคล งานแผนปฏิบัติราชการ ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ ฯลฯ เป็นต้น
 • จัดเตรียมการประชุม อบรม สัมมนา (ประสานการประชุม เตรียมเอกสาร บันทึก เรียบเรียงรายงานการประชุม อบรม สัมมนา)
 • งานธุรการทั่วไป การรับ – ส่ง หนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
 • จัดเก็บหนังสือและเอกสารทางราชการตามระเบียบและระบบคุณภาพ ISO
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 8. ไม่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเครื่องใช้สำนักงานอื่น
 3. มีทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงานและการสรุปรายงานการประชุม
 4. คุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ฯลฯ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสุขภาพจิต ชั้น 3 อาคาร / กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556

การติดต่อ
สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
88/20 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ : 0-2590-8220 โทรสาร : 0-2149-5533, 0-2149-5535
เว็บไซต์: www.mhtech.dmh.go.th