6:16 AM - วันเสาร์ 19 เมษายน 2014

อบต. ศรีสุข – กันทรวิชัย เปิดสอบเป็นพนักงานอบต. รวม 6 อัตรา

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข (อบต. ศรีสุข) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง และตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2556

Department

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง

  • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  • นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง

  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2
คุณสมบัติ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2
คุณสมบัติ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางทางบัญชี พาณิชยการเลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

นายช่างไฟฟ้า ระดับ 2
คุณสมบัติ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กโทรนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดไว้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็น และปรับอากาศ อิเล็กโทรนิกส์หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2
คุณสมบัติ: รับวุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทยซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ตาำกว่านี้ทางการแพทย์แผนไทย หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3
คุณสมบัติ: รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้

นักวิชาการศึกษา ระดับ 3
คุณสมบัติ: รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัครสอบ

  • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข (อบต. ศรีสุข) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2556
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ : คลิก

ผลการค้นหา :

อบต ศรีสุข อ กันทรวิชัย จ มหาสารคาม (28),อบต ศรีสุข อ กันทรวิชัย (26),อบต ศรีสุข กันทรวิชัย (17),อบต ศรีสุข จ มหาสารคาม (16),อบต ศรีสุข (15),อบต ศรีสุข มหาสารคาม (13)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: