เทศบาลตำบลแม่เมาะ เปิดสอบเป็นพนักงานครูเทศบาล จำนวน 6 อัตรา

0
495

เทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ งานเจ้าหน้าที่สำนักงานลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เมาะ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556

งานราชการที่เปิดสอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเ็นสำคัญ จัดอบรมส่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตราฐานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (รายละเอียดตามผนวก ก) และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ 13 กันยายน 2556 ในสาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้
  1.1. อนุบาล
  1.2. การอนุบาลศึกษา
  1.3. ปฐมวัยศึกษา
  1.4. การศึกษาฐมวัย
 2. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ได้กล่าวมาข้างต้น หรือคุณวุฒิที่ ก.ท.รับรองและกำหนดเดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลในสาขาวิชาเอกที่เปิดสอบ
 3. มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับใบอนญาตประกอบวิชาชีพครูจาดคุรุสภาอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันที่เิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ 13 กันยายน 2556

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 11,920 บาท หรือตามที่ ก.ท. กำหนด
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 12,530 บาท หรือตามที่ ก.ท. กำหนด

การรับสมัคร

 • สมัครสอบด้วยตนเองที่ งานเจ้าหน้าที่สำนักงานลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เมาะ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556
 • เทศบาลตำบลแม่เมาะ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 23 กันยายน 2556

การติดต่อ
เทศบาลตำบลแม่เมาะ เลขที่ตั้ง 390 หมู่ที่ 11 บ้านนาแขมพัฒนา ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220 โทร.054-340104 ต่อ 117 เว็บไซต์: www.tasaban-maemoh.go.th