เทศบาลตำบลโนนดินแดง เปิดสอบเป็นพนักงานครูเทศบาล จำนวน 3 อัตรา

0
693

เทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ต.โนนดินแดง จำนวน 3 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • ครูผู้ช่วย ทุกสาขาวิชาเอก จำนวน 3 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติู้ทั่วไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
  • มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู

อัตราเงินเดือน

  • ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น 11,920 บาท
  • ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น 12,530 บาท

การรับสมัคร

  • สมัครสอบด้วยตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
  • สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้ทราบภายหลัง ก่อนวันสอบแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 วัน โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.nondindaengcity.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ:

การติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง 299 หมู่ที่ 5 ถนนราชดำเนิน ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทร.044-606253 ต่อ 117 เว็บไซต์: www.nondindaengcity.com