• วันอังคาร , 26 พฤษภาคม 2015
JOB Part Time

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2556

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (15,960 บาท)
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา (15,960 บาท)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • นักวิชาการเงินและบัญชี: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน: รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

  • สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2556
  • โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมิน วันที่ 6 ธันวาคม 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ: Download

การติดต่อ
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 450/4 สุคนธวิท ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทร.034-844430 เว็บไซต์: www.ktbhos.com

ผลการค้นหา :

รพ กระทุ่มแบน (11),ตำแหน่ง งาน โรง พยาบาล กระทุ่มแบน (8),สมัครงานโรงพยาบาลกระทุ่มแบน (5),สมัคร งาน โรง พยาบาล กระทุ่มแบน (3),สมัครงานโรงบาลกระทุ่มแบน (3),ฝ่ายบุคคล รพ กระทุ่มแบน (2)

HOTNEW