• วันเสาร์ , 20 ธันวาคม 2014
HOTNEW

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ รับสมัครครูผู้สอน ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 กันยายน 2556

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ครูผู้สอน วิชาเอก ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา จำนวน 1 อัตรา (15,960 บาท)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติทั่วไป

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 60 ปี
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา ปริญญาโท ทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษาหรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอนปฐมวัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิใบประกอบวิชาชีพครู

การรับสมัคร

  • สมัครงานด้วยตนเองที่ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 กันยายน 2556
  • โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 13 กันยายน 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ : คลิก

การติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ เลขที่ 2 หมู่ที่ 6 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โทร.036-391196, 08-69025512 เว็บไซต์: www.srb1.go.th

ผลการค้นหา :

สอบPATครูปฐมวัย (2),รับสมัครโรงเรียนเสาไห้ (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

Related Posts