บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน รวม 15 อัตรา

0
2143

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดฝ่ายต่างๆ รวม 15 อัตรา โดยแบ่งเป็นคุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 10 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 4 อัตรา และวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ตุลาคม 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือนขั้น 14,160 – 15,000 บาท
  (รับวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และวุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์)
 • สังกัดฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 1 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนขั้น 13,410 บาท
  (รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบและประมวลผล จำนวน 7 อัตรา อัตราเงินเดือนขั้น 13,410 บาท
  (รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50)
 • สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือนขั้น 15,890 บาท
  (รับวุฒฺปริญญาโท ทางด้านการบริหารทรัพยากรทนุษย์และมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์)
 • สังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือนขั้น 15,890 บาท
  (รับวุฒิปริญญาโท สาขาวอชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี)
 • สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนขั้น9,040 บาท
  (รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย)

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การสมัคร

 • สมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่บันนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2556
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

การติดต่อ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขที่ 111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 โทร.02-8313131 เว็บไซต์: www.thailandpost.co.th