กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน เข้าเป็นสิบเอก 100 อัตรา

0
2379

กรมการทหารช่าง ประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชาย เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 100 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ สโมสรนายทหารประทวน ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 เมษายน 2556

คุณวุฒิในการสมัคร

 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกล, ช่างกลโรงงาน สาขาเครื่องกล จำนวน 12 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง จำนวน 33 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างเชื่อม, ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโลหะ จำนวน 10 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 25 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างยนต์, ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาวิชา เครื่องกล หรือสาขางานยานยนต์ จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลพลเรือนชายหรือ ทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี
 • ผู้สมัคร, บิดา และมารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยกำเนิด
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งออกตามความในกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และรอบอก 76/79 เซนติเมตร ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร ขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร)
 • ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือประพฤติตัวเป็นภัยต่อสังคม และไม่เคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อน ยกเว้นความผิดฐานประมาณ หรือลหุโทษ
 • นายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี ไม่รับสมัคร
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดีงาม
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง และไม่เป้นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
 • ผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง กรมการทหารช่างจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ในภายหลัง ดังนั้น กรมการทหารช่าง จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
 • กรมการทหารช่าง จะดำเนินการสอบคัดเลือกตามจำนวนตามจำนวนที่กำหนดในทุกขั้นตอน โดยไม่ได้แบ่งโควตาให้กับหน่วยงานหรือบุคคลใด หากมีกำลังพลของกรมการทหารช่าง หรือบุคคลภายนอกไปติดต่อเรียกร้องเงินหรือผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อแลกกับการบรรจุเข้ารับราชการดังกล่าวกรมการทหารช่างจะดำเนินการทางวินัยและลงโทษสถานหนัก ถึงขั้นปลดออกจากราชการและดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับบุคลภายนอกต่อไป
 • ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการ เมื่อได้รับบรรจุเข้ารับราชการแล้วสามารถที่จะไปปฏิบัติราชการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร

 • อ่านเพิ่มได้ที่เอกสารแนบท้าย

กำหนดการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สโมสรนายทหารประทวน ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 เมษายน 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 27 เมษายน 2556
 • สอบภาควิชาการ (ภาคทฤษฎี) วันที่ 30 เมษายน 2556
 • ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
 • ตรวจร่างกาย วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 16 พฤษภาคม 2556

การติดต่อ
สโมสรนายทหารประทวน (กรมการทหารช่าง) ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-337014 และ 032-337388 ต่อ 53125 เว็บไซต์: www.engrdept.com