กรมการบินพลเรือน เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 5 อัตรา

0
1400

กรมการบินพลเรือน เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน รวม 5 อัตรา สมัครสอบได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2557

งานราชการที่เปิดสอบ

 • วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านมาตราฐานสนามบิน) จำนวน 1 อัตรา
 • นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้านไฟฟ้า และต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านมาตราฐานสนามบิน) อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้านโยธา หรือสิ่งแวดล้อม และต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
 • นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
 • เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

การรับสมัครสอบ

 • สมัครสอบได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2557
 • กรมการบินพลเรือน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

รายละเอียดการรับสมัครสอบ คลิก

การติดต่อ
กรมการบินพลเรือน ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร.02-2870320-9 เว็บไซต์: www.aviation.go.th