กรมการแพทย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 20 อัตรา

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน รวม 20 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 4 อัตรา
  • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
  • นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  • นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
  • เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัครสอบ

  • สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 14 กันยายน 2558

การติดต่อ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-5906000 เว็บไซต์: www.dms.moph.go.th