กรมชลประทาน เปิดสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 18 อัตรา

0
1000

กรมชลประทาน เปิดสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ รวม 18 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2557

งานราชการที่เปิดสอบ

 • วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • เศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรม ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
 • เศรษฐกรปฏิบัติการ รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • ทุกตำแหน่งงานต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ

 • สมัครสอบด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2557
 • กรมชลประทาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

รายละเอียดการรับสมัครสอบ

การติดต่อ
กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.02-241-0020 ถึง 29 สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน เว็บไซต์ www.rid.go.th