กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

0
826

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 3 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 3 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาระบบงานและระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน วิเคราะห์ ออหแบบงาน พัฒนาระบบสารสนเทศ เขียนชุดคำสั่งตามกระบวนการทำงานของระบบ และติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริหารจัดการการใช้ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัครสอบ

  • สมัครด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558
  • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (คลิก)

การติดต่อ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เว็บไซต์: