กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สุรินทร์ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน

0
1343

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 กันยายน 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการแรงงาน จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ กพ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 กันยายน 2556
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมิน ในวันที่ 20 กันยายน 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ: คลิก

การติดต่อ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่ :273-273/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร.044-518890 เว็บไซต์: www.labour.go.th